PDA

View Full Version : Finnish Military Roll translationJDKotila
01-01-08, 00:05
Could someone help me with this translation, from a Finnish army roll, I have tried online Swedish-English translators, and some words they don't translate.

För1804
Förtekning övfer de som har erhållit gamla casserade Lif-Mundering
11.7.1804 Paukalniemi (Could it be Porkkalaniemi?)

Best Regards!
John Kotila

harrysme
01-01-08, 09:04
I am not quite sure, but i think that is:

A list of those who have got old rejected uniforms

cassera=kassera ?

cancel (syn: annul, abolish, abrogate, cancel, invalidate, negate, nullify, repeal, suspend)
discard common language
reject verb, common language (syn: deny, contradict, disaffirm, disown, disprove, forbid, oppose, refuse, reject, repudiate, revoke, veto, withhold)
repeal verb, law (syn: annul, abolish, cancel, invalidate, negate, nullify, repeal, suspend)

JDKotila
01-01-08, 19:17
Thanks, Harry !

syrene
02-01-08, 18:04
Could it also mean "cashiered out"? As in the British army term. Then it would be the "name" who had been cashiered.
Just a guess,
Syrene

harrysme
02-01-08, 18:34
It seems that mundering means more than just uniforms, rather all military equipment.

Svenska akademiens ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ is a good place to look for old Swedish words.

Harry SmedsMUNDERING
© Svenska Akademien, uppdaterad:2007-12-13
[Webbversionen är inte slutkorrigerad.]
SPALT: [M1580] [tryckt år 1945]
munde⁴riŋ, i Sveal. äv. ⁰³², förr äv.
MUNDERNING.
r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
( mond- 1661–1856. mound- 1711. mund- (mw-) 1669 osv. -ing 1661 osv. -ning 1681–1763 -ung 1705 )
[jfr d. mundering, mondering, ä. t. mundierung]

vbal* sbst. till MUNDERA v.¹,
– särsk.

1) (†) motsv. MUNDERA v.¹, a, konkret, om vapen o. annan utrustning för krigsfartyg.
CELSIUS G1 2: 104 (1753).

2) (om ä. förh.) motsv. MUNDERA v.¹, b; ut*rustande l. beklädande av soldat l. trupp.
HC11H 10: 231 (1661).
Alla dhe warur, som til Regementer* nes mondering fordras. STIERNMAN Com. 4: 317 (1681).
Munderingen av de finska kavallerirege*mentena. ALM BlVap. 56 (1932; om förh. 1680.

3) i sht mil. motsv. MUNDERA v.¹, b, konkret, om utrustning för soldat, bestående av klädes*persedlar, vapen m. m.; numera bl. om klädes*persedlar; numera särsk.: omgång kläder för soldat. I full mundering.
LReg. 278 1676. (Offi- cerarna borde) svara derföre, om båtzmennerne för*sätta (dvs. pantsätta l. försälja) något på marchen af sin mundhering och beklädningzsorter. RARP 17: 410 (1714).
Men då befallning han fick att lemna munderingen från sig, / Räckte han sabeln lugn, och lugn bajonetten och taskan, / Endast geväret behöll han en stund och skyldrade sakta. RUNEBERG 1: 35 (1832).
SFS 1858, nr 27, s. 8.
Be*klädnadspersedlar tillhörande 1. munderingen .. 2. munderingen .. 3. munder(ingen). TjReglArm. 1889, Bil. s. 118.
Fornv. 1939, s. 133.
jfr BEVÄRINGS-, EXERCIS-, KARL-, KRONO-, LIV-, PEMISSIONS-, SLÄP-, TREDJE-MUNDERING m. fl.
– särsk.

a) (†) om utrustning för ryttare, innefattande såväl klä*despersedlar som vapen, sadel m. m. (jfr 4.
BoupptSthm 28/3 1681. KKD 7: 3 1701. särsk. med inbegrepp av ryttaren själv: utrustad ryttare med häst. GenMRulla 1684, s. 379.
AGARDH (o. LJUNGBERG) II. 2: 477 1856.

b) i allmännare anv.: utrustning.
(Om) man (på utställningen) betraktar postförarnes mundering med horn, sabel och pistol. PT 1903, nr 197, s. 3.

c) bildl.
HAGBERG Shaksp. 9: 141 (1850). (Tysk lärdom) bar länge Hegelianismens mundering. (SCHÜCK o.) WAR*BURG 2LittH IV. 1: 84 1915.

4) (numera föga br.) motsv. MUNDERA v.¹, c, konkret, om utrustning för häst, t. ex. sadel m. m.; stundom om seldon.
2RA 3: 55 1734. Hästar med och utan monderingar. HASSELQUIST Resa 561 (1752).
Form 1934, s. 177.
Västerb. 1940, s. 94 (om seldon).
jfr HÄST-, SADEL-MUNDERING.
– särsk. (†) i uttr. rida på munderingen l. rida munde- ringen, under indelningsvärkets tid: tjänstgöra ss. ryttare för visst rusthåll.
GenMRulla 3/10 1711. Därs. 4/10.

5) (†) motsv. MUNDERA v.¹. d slutet, konkret, om stock o. beslag på bössa.
SVEDERUS Jagt 346 (1831).

harrysme
02-01-08, 18:47
LIV-MUNDERING(II 1). (förr) mil. den bättre omgången kläder (som använ*des vid särskilda kommenderingar, vid utryck*ning till krig o. d.) för en indelt soldat; första mundering. LdMil. 4: 1482 (1714).

Somebody who can Swedish properly could give exact translation.

Harry