PDA

View Full Version : Maria Lilliebjörn?andkl
13-06-14, 13:40
Jag är lite osäker om denna fråga hamnar på rätt ställe men vi gör ett försök. Jag har som Svensk släktforskare ägnat mycket tid åt familjen Lilljebjörn och har då i Elgenstierna hittat en Maria Lilliebjörn som är gift med Axel Didrik Forbes af Lund. Man läser följande om dessa i Elgenstierna:

" Axel Didrik, född 1778-12-18. Sergeant 1794-09-15. Vargeringsfänrik vid
Nylands jägarkår 1796-05-07. Premiärlöjtnant vid Nylands jägarkår 1802-05-
06. Kapten i armén (Wä.) 1809-02-09. Majors avsked ur svenska krigstjänsten
1810-05-28. Kapten vid 3. finska jägarregementet (Wä.) 1812-10-10. Majors
avsked. Död 1828-08-27 i Ummeljoki by i Elimä socken. Gift 1822-03-14 med
Maria Lilliebjörn, död 1874-09-26 i Esbo socken, Finland."

Mitt problem med detta är att jag trots ganska noggrann kartläggning av familjen Lilljebjörn inte har kunnat placerat in Maria Lilliebjörn i denna familj. Jag har ingen erfarenhet av släktforska i Finland och undrar därför, dels om någon har någon ytterligare kunskap om Maria Lilliebjörn och i så fall, kan man hitta exempelvis vigsel- och dödsnotis på nätet. Finns husförhörslängder även i Finland under denna period?

June Pelo
13-06-14, 15:57
Here's a rough translation of the above query:

I'm not sure if this question is in the right place but we make an effort. I have, as a Swedish genealogist, devoted much time to the family Lilljebjörn and in Elgenstierna found a Maria Lilljebjörn who is married to Axel Didrik Forbes of Lund. One can read the following about them in Elgenstierna:

"Axel Didrik, born 1778-12-18. Sergeant 1794-09-15. Second Lieutenant with
Nyland volunteer corps 1796-05-07. Senior Lieutenant in the Uusimaa volunteer corps 1802-05 - 06. Captain in the Army (Wä.) 1809-02-09. Retired as Major from the Swedish military service 1810-05-28. Captain of third Finnish Rifle Regiment (Wä.) 1812-10-10. Retired as Major. Died 1828-08-27 in Ummeljoki village in Elimä parish. Married in 1822-03-14 Maria Lilljebjörn, died 1874-09-26 in Espoo parish, Finland. "

My problem with this is that I still quite precise mapping of the family Lilljebjörn not been able to put into Maria Lilljebjörn in this family. I have no experience with family research in Finland and wonder if anyone has any further knowledge about Maria Lilljebjörn and if so, can one find, for example, marriage, and death notice online. Are parish registers in Finland online during this period?