SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Granfors en kulturhärd i Övermark

From SFHS

Jump to: navigation, search


((så här kunde det se ut Henrik! /Hasse)

Jag har flera gånger påträffat Granfors i Övermark vid min släktforskning. Jag skall här nedan återge vad jag har lärt mej av det material jag studerat. Det är intressant att följa en bygds förvandling, från nybyggarplats till industrisamhälle, som i sin tur fått ge plats för en allmännyttig social inrättning, varefter platsen återgått i jordbrukets tjänst. Huvudsakligt källmaterial har varit Åkerholms Övermark historia[1], Alfred Franzéns material om Granfors[2], Isak Eriksson Smeds om "Pali-Maj"[3].

År 1766 anhöll drängen Erik Markusson i Övermark, hos lanshövdingen, om tillstånd att uppta ett nybygge vid Granforsen beläget omkring 1/4 mil norr om byn. Länsman Frimodig förordnande att jämte två nämndemän utsyna mark för detta nybygge.

Så snart byns bönder blev medvetna, att ett nybygge skulle utsynas vid Granforsen, vidtog de motåtgärder. Bönderna utverkade vid vintertinget 1767 förordnanden för länsmannen och två nämndemän att utsyna mark till uppodling i samma trakt. Vid hösttinget 1767 föredrogs syneinstrumenten. Man påminde om att landshövdingen den 2/12 1766 i ett förordnande, föreskrivit att inga utstyckningar för nybyggen måtte ske, innan storskiftet försiggått. Häradsrätten vägrade med stöd därav att samtycka till Erik Markusson's anhållan om rätt till nybygge vid Granforsen. Trots detta utslag fick Erik Markusson tillstånd av lanshövdingen att uppta ett nybygge. Detta grundas bland annat på Erik Markusson's påstående 20 år senare, om att han "först låtit utsyna och uppodla Granfors nybygge". Men han övergav bygget mycket snart och blev bonde på Smeds i Finby.

Jämsides med Erik Markusson verkar också Dalkarlen Jonas Mattson född 1732 i Orsa Dalarna Sverige ha gjort anspråk på ovannämnda nybygge. Han anhöll om insyning av nybygget år 1767. Han motarbetades också av byns bönder. Det dröjde ända till den 9/6 1777 innan han fick Konung Gustav den III:s resolution med bekräftelse på rättigheterna till nybygget. Enligt muntlig tradition, begav sig dalkarlen Jonas ridande Bottenviken runt till Stockholm, där han framförde sin sak för Konungen. Då han återkom till Övermark, lät han i byns bönehus uppläsa Konungens resolution. Byamännen menade, att resolutionen icke kunde trygga honom vid nybygget. Mattsson svarade då "Vad Gusta har gett mig, det behåller jag". Trots protester från bönderna, fastställde landshövdingen den 8/5 1778 Granfors nybygge. Lanshövdingen uppmanade lantmätaren att skyndsamt utstaka och rålägga den mark som skulle tillfalla Granfors nybygge.

Granfors, Jonas Mattsson. Född 2/7 1732 i Orsa Sverige. Död 21/5 1808 i Övermark. Gift med

 • Brita Jönsdotter. Född 30/12 1736. Död 29/10 1815 i Övermark.
 • Barn Granfors, Britha Jonasdotter. Född 7/6 1759 i Orsa Sverige.
 • Granfors, Matts Jonasson. Född 9/4 1762 i Orsa Sverige. Gift med , Maria Eliasdotter. Född 1762.
 • Granfors, Christina Jonasdotter. Född 9/4 1762 i Dalarna Sverige. Död 22/4 1809 i Övermark. Gift med Härts, Matts Sigfridsson. Född 20/2 1756 i Böle. Död 16/7 1834 i Övermark.
 • Granfors, Jöns Johan Jonasson. Född 21/5 1764 i Orsa Sverige. Gift med , Maria Henriksdotter. Född 5/7 1765 i Yttermark.
 • Granfors, Pehr Jonasson. Född 9/9 1767 i Orsa Sverige. Död 1790 i Övermark.
 • Granfors, Anders Jonasson. Född 12/7 1771 i Orsa Sverige. Död 26/6 1779 i Övermark.
 • Granfors, Anna Jonasdotter. Född 12/7 1771 i Orsa Sverige.
 • Granfors, Catharina Jonasdotter. Född 20/7 1777 i Övermark.

eller kodat på annat sätt:

Granfors, Jonas Mattsson. Född 2/7 1732 i Orsa Sverige. Död 21/5 1808 i Övermark.
Gift med:Brita Jönsdotter. Född 30/12 1736. Död 29/10 1815 i Övermark.
Barn: Granfors, Britha Jonasdotter. Född 7/6 1759 i Orsa Sverige.
Granfors, Matts Jonasson. Född 9/4 1762 i Orsa Sverige. Gift med , Maria Eliasdotter. Född 1762.
Granfors, Christina Jonasdotter. Född 9/4 1762 i Dalarna Sverige. Död 22/4 1809 i Övermark. Gift med Härts, Matts Sigfridsson. Född 20/2 1756 i Böle. Död 16/7 1834 i Övermark.
Granfors, Jöns Johan Jonasson. Född 21/5 1764 i Orsa Sverige. Gift med , Maria Henriksdotter. Född 5/7 1765 i Yttermark.
Granfors, Pehr Jonasson. Född 9/9 1767 i Orsa Sverige. Död 1790 i Övermark.
Granfors, Anders Jonasson. Född 12/7 1771 i Orsa Sverige. Död 26/6 1779 i Övermark.
Granfors, Anna Jonasdotter. Född 12/7 1771 i Orsa Sverige.
Granfors, Catharina Jonasdotter. Född 20/7 1777 i Övermark.

Efter några års frihet ålades nybygget skatt för 1/2 mtl. Enligt kyrkboken blev Jonas jämte familj bofasta på stället år 1777, och enligt traditionen uppförde han gårdens byggnader cirka 1km norr om den plats där Övermark kommunalhem varit beläget. Bygruppen där Granfors bönderna bor kallas i folkmun, än i dag, för "Dalan, Övermark". Jonas verkar att ha haft litet intresse för nybyggets uppodlande, för redan 1787 red han på nytt runt Bottniska viken, denna gång för att besöka sin fädernebygdOrsa socken iDalarna. Han stannade borta i flera år. Hustrun Brita Jönsdotter lämnades ensam ansvarig för det ännu skattefria, men till ringa del uppodlade 1/4 mtl. Då hon väntat 2 år på mannens återkomst upplät hon nybygget åt sonen Johan och bonden mågen Anders Mattsson. Dessa båda hade förutsättningar att kunna uppodla det föreskrivna 2 kappland åker och 6 kappland äng årligen för vardera. Det sägs att Jonas stannade borta hela 9 år innan han återkom tillÖvermark.

Vid Granforsen hade tidigare funnits en "Juhlkvarn" och 1784 byggdes en sågkvarn på västra sidan av forsen.

Båda inrättningarna ägdes av bönderna i Övermark.

Granfors nybygge blir Granfors bruk.

Komerserrådet Johan Grönberg i Vasa, som 1813 anlagt ett glasbruk i Iskmo och 1828 ett litet pappersbruk i Jungsund i Korsholm, såg att forsen vid Närpes å vid Granforsen erbjöd tillräckligt med vattenkraft för att anlägga ett pappersbruk.

Till en början inlöste han kvarn rättigheterna av Övermark bönderna. För detta betalade han 175 rdr riksgäld, som fördelades så att Övermark bönderna fick 150 rdr och Granfors bönderna 25 rdr. Grönberg erhöll samtidigt väg från stora landsvägen till forsen och på västra åstranden 6 kappland mark. Grönberg inköpte senare flera närbelägna hemman.

För jordbruket och gårdens behov hölls 10 till 12 hästar på stall, dessutom ett stort antal föl och unghästar. På gården fanns omkring 50 mjölkkor och ett 30-tal ungnöt. Ladugården var uppförd av gott virke till erforderlig storlek.

Den 5/2 1840 fick Grönberg privilegier på inrättande av ett pappersbruk vid Granforsen och den 12 maj 1841 på inrättande av en fajansfabrik.

År 1841 uppfördes pappersbruket i tre våningar på östra sidan om ån. I omedelbar närhet byggdes två boningshus för fabrikspersonalens behov.

Fajansfabriken uppfördes år 1844, likaså på östra sidan av ån, norr om vägen som leder österut från åbron.

Pappersbruket hade tre valsar. Råmaterial vid papperstillverkningen utgjordes av i landet uppköpta lumpor.

Arbetsstyrkan vid pappersbruket var ca: 15 arbetare och en mästare. Bland annat följande pappersprodukter producerades: skrivpapper, konceptpapper, karduspapper, makulatur, tryckpapper, påspapper, takpresspapper och förhydringspapper. Värdet av det producerade pappet uppgavs år 1850 till 4100 rubel. Så småningom avtog papperstillverkningen, främsta orsaken härtill var brist på vatten. Exempelvis år 1863 låg tillverkningen nästan helt nere på grund av vattenbrist. År 1872 var bruket inte alls i gång och raserades år 1874.

I fajansfbriken användes delvis samma arbetskraft som vid pappersbruket. En utländsk verkmästare ledde tillverkningen. År 1857 tillverkades 500 blomkrukor, 30000 fat, 25000 skålar, 2000 muggar, 2500 krukor, 1000 tallrikar, 1200 mjölkbunkar, 2000 krus, 500 karotter, 1400 spillkummar, 400 kuttingar, 200 vattenkrus, 150 spåttlådor, 200 tvättkannor med fat, 300 nattkärl och 200 sirapskrus. Produktionens värde var 2257 rubler 22 kopek silver. På grund av dålig lönsamhet lades fajansfabriken ned år 1873.

År 1852 inköptes bägge bruken av firman J.C.Frenckell & Son i Tammerfors. Familjen von Frenkells stora intresse var jordbruket på Granfors, som leddes av disponenter. Detta inspirerade och stimulerade bönderna i bygden.

På senare delen av 1850-talet hade man en engelsk ingenjör engagerad för att avväga jordbruksmarken och planera täckdikning. Dessa planer fullföljdes till vissa delar, varför man kan säga att Övermark bygden var föregångare på detta område. Den första ångmaskinen i Finland anpassad för jordbruk anskaffades till Granfors år 1862, det var ett ångtröskverk. Efter en tid flyttades ångtröskverket till Anola gård i Nakkila, som också ägdes av von Frenkell. Till Granfors anskaffades ett tröskverk drivet med hästvandring.

Folkskaldinnan Maria Berg eller "Pali Maj" har diktat två sånger om Granfors, en om pappersbruket och en om fajansfabriken. För dikten om fajansfabriken skall hon av fabrikens ägare ha fått en tunna råg. Dessutom fick hon en hal tunna kornmjöl, papper så mycket hon önskade samt "granna kaffekoppar, så att hjärtat hoppar", si hylla full.

Dikten börjar:

"Kom och låt oss skåda
med våra ögonen båda
uti Granfors lilla, granna stad,
huru de formera
käril utav lera,
granna, nätta, utav alla slag."

Uppgård, Maria Johansdotter "Pali-Maj". Född 10/12 1784 i Pörtom. Död 11/10 1867 i Rangsby.

Levnadsbeskrivning:

 • Sin barndomstid tillbringade hon i Pörtom, där hon lärde sig att älska naturen. Hon älskase som barn mycket att vara ensam och höll sig ofta i en skogsdunge nära intill hemmet. Redan som 18-åring började hon hålla skola. De orter, i vilka hon mest verkat som skolmästarinna var Rangsby, Norrnäs, Töjby, Harrström och Taklax. Vid 35 års ålder inträdde hon i ett olyckligt äktenskap, som hon sedan många gånger ångrade. Hon gifte sig med smeden och båtmästaren Matts berg från Rangsby. Före äktenskapet hade hon sonen Matts Hjort, fästmannen pojkens far svek henne. Hon verkade som skolmästarinna till 66 års ålder. Sin ålderdom tillbringade hon i armod i Rangsby, där hon bodde i sin mågs smedjekammare. I denna enkla kammare mottog hon ända till sin senaste ålderdom besök av dem, som kom och ville, att hon skulle dikta visor om händelser, som vederfarits dem själva eller deras anhöriga.

Föräldrar

 • Far Hannus, Johan Hansson. Född 1756 i Pjelax. Död 4/2 1809 i Pörtom.
 • Mor Uppgård, Anna Mickelsdotter. Född 7/12 1755 i Pörtom. Död omkring 1813 i Pörtom.

Barn

 • Hjort (Berg), Mathias Mattsson. Sjöman Född 17/9 1814 i Rangsby. Död 1852 i Kristinestad. Gift med Båsk, Grta Lena Henriksdotter. Född 22/5 1816 i Rangsby. Död 20/4 1857 i Rangsby.

Gift

 • 1819 med Berg, Matts Mattson. Född 4/11 1798 i Rangsby. Ihjälklubbad 27/12 1847 i Rangsby. Far: Berg, Matts Mattsson. Född 12/3 1768 i Rangsby. Död 19/3 1833 i Rangsby. Mor: Tallgren, Anna Margareta Larsdotter. Född 1/8 1769 i Molpe Korsnäs.

Barn

 • Berg, Maria Elisabeth Mattsdotter. Född 24/1 1820 i Rangsby. Gift i Korpo
 • Berg, Anna Greta Mattsdotter. Född 6/2 1821 i Rangsby. Död 5/12 1889 i Ö:Yttermark. Gift med Blomberg (Mangs), Karl Erik Johansson. Bonde och gjutare på Mangs nr8b 5/24 mtl 1878-1887. Född 24/7 1824 i Ö:Yttermark. Död 1896.
 • Berg, Stina Fredrika Mattsdotter. Född 7/8 1822 i Rangsby. Död 11/9 1890 i Rangsby. Gift med smeden Bergström, Johan. Född i Rangsby.
 • Berg, Johannes Aron Wilhelm Mattsson. Född 28/9 1823 i Rangsby. Död 6/6 1835 i Rangsby.
 • Berg, Clara Johanna Mattsdotter. Född 26/3 1825 i Rangsby. Död 15/5 1827 i Rangsby.

Brukspatron F.W.von Frenkell dog 1878, hans änka sålde Granfors egendom år 1880 till kollegieregistratorn Emil Lundström för 45000 mk. Lundström sålde egendomen på auktion 1882, köpare var Markus Johanssom Fogde från Johannesdal i Pörtom. Köpesumman var 45830 mk.

Mejeriskola på Granfors

Vasa läns lantbrukssälskap anhöll år 1883 hos senaten, att en mejeriskola måtte få inrättas för den svenska befolkningen i Vasa län. I december 1884 beviljades anslag för ändamålet. Senaten ställde som krav, att skolan skulle placeras på någon större lägenhet. Bonden Markus Fogde, som köpt Granfors egendom, anmälde sig villig att mottaga skolan. Kontrakt upprättades för en 10-års period. För det årliga anslaget om 2400 mk avlönade Fogde, en av lantbrukssälskapets direktion godkänd examinerad mejerist, som blev skolans föreståndare och lärare. Ytterligare beviljade Senaten 2500 mk för skolans iordningställande. Till föreståndare antogs agronomen A.H.Snellman, Skolans första elever var: Vendla Broo, Lovisa Vinberg, Maria Stortors och Lena Maria Granfors. Under första året undervisades de fyra eleverna samt under två månaders tid två extra elever. I november 1886 antogs endast två elever, Sfia Still från Kronoby och Maria Back från Oravais. Mejeriet erhöll 1886 en de Laval separator och en 4 hästkrafters lokomobil. Under vintern skötte A.H.Snellman undervisningen i alla skolämnen och ledde de praktiska arbetena både i mejeriet och ladugården. Under sommarmånaderna ledde en utexaminerad mejerska de praktiska arbetena i mejeriet.

I ladugården fanns 50 klavbundna nöt varav 30kor. För att bereda eleverna större praktisk övning i mejeriarbeten började Fogde våren 1887 köpa upp mjölk från kringliggande större och mindre hemman. Mejeriskolan på Granfors kom att tjäna som mejeri för bygden endast ett halvt år. Den flyttades redan den 1/11 1887 till Närpes kyrkoherdeboställe, där skolan hölls till 1904. Mejeriskolan flyttades därefter till mejeriet i Näsby. Ladugården såldes 1906 och flyttades in till byn, där den ombyggdes till föreningslokal för Övermark Ungdomsförenings behov.

Markus Fogde överlät Högmark och Granfors hemmans delar till sina söner Herman och Edvard. Sedan dess har Granfors egendom styckats och delats, så att det på 1920-talet var delat på 14 hemman.

Fogde, Markus Johansson. Född 18/11 1825 i Malax. Död 6/4 1901 i Malax.

Levnadsbeskrivning

 • Markus var hyrkusk i Gamla Vasa vid tiden för stadens brangd på 1850-talet. Han var en tid bonde på Johannesdal i Pörtom, innan han år 1882, på auktion inköpte Granfors hemman och flyttade till Övermark. Köpesumman var 45.830mk.

Gift med

 • Katarina Karl-Gustavsdotter. Född 21/2 1827 i Kvevlax. Död 12/12 1897 i Övermark.

Barn

 • Fogde, Herman Markusson. Född 25/3 1852. Gift med Back, Vendla Sofia Israelsdotter. Född 24/12 1867 i Malax.
 • Fogde, Frithiof Markusson. Född 15/1 1860. Död 3/4 1900 i Övermark.
 • Fogde, Maria Kristina Markusdotter. Född 7/7 1862. Död 21/6 1896 i USA. Gift med Granholm, Abraham Isaksson. Född 29/5 1864 i Malax.
 • Fogde, Edvard Markusson. Född 19/12 1864. Död 27/11 1905 i Övermark. Gift med Enlund, Johanna Sofia Johansdotter. Född 8/9 1863. Död 10/8 1936 i Övermark.
 • Fogde, Mathilda Markusdotter. Född 11/5 1867. Gift med Bengs, Alfred. Handelsman Bonde.

Granfors som fattiggård.

Den 28/6 1901 inköpte Övermark kommun till blivande fattiggård av Edvard Granfors 1/32 mtl hemman med tillhörande karaktärsbyggnader och därtill en Granfors och krukmakare Gustav Adolf Grönroos tillhörig mejeribyggnad, allt för en köpesumma av 8000 mk.

Från slutet av 1905 var Jakob Jakobsson Holgers, född i Kronoby 1845, föreståndare för kommunalhemmet och från 1/7 1916 förra kronolotsen Stefanus Haga från Södra Vallgrund, född i Pörtom. Verksamheten vid fattiggården eller kommunalhemmet, som det senare kallades lades ner i början av 1967. Egendomen började redan avyttras år 1966. Byggnader såldes i delar till olika köpare.

Efter detta kan man konstatera att det ursprungliga nybygget i jordbrukets tjänst, har återbördats till den användning nybyggarna hade tänkt sig. I dag synes inga spår av denna kulturhärd, då man åker längs landsvägen över Övermark slätten.

References


Henrik Mangs

Personal tools
blog comments powered by Disqus