SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Ett skilsmässomål i Sysmä på 1750-talet. (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Tiedonantoja - Meddelanden

Ett skilsmässomål i Sysmä på 1750-talet.

Bo Witting

Enligt BERGHOLMs Sukukirja var kapellanen i Joutsa Thomas Neovius gift med Fredrika Gustava Wrangel, född 13.11.1758 i Sysmä. Såsom hustruns föräldrar anges fänriken Johan Wrangel och Ebba Maria Tandefelt.

I de av ATLE WILSKMAN efter 1912 gjorda utdragen ur Sysmä kyrkoböcker namngives Fredrika Gustava Wrangels fader såsom en löjtnant Stuart[1]. Numera finnes det i historie- eller kommunionböcker ingen uppgift om vem hennes fader var. Hon nämnes endast i samband med sin moder och efter 1780 med sin man. Även Hollola domböcker nämna intet härom. Ur Borgå gamla stifts handlingar framgår dock följande om Johan Wrangel och Ebba Maria Tandefelt, utan att dock något säges om löjtnanten Stuart:

»16.2.1756 söka fältväbel J. Wrangel och E. M. Tandefeldt skilljsmässa: Orsak fortsatt missämja och oenighet - - - att de själva skillt sig till samlefnaden på tredje året efter deras vigsel - - - någon misstänka hos fvb W. för dess frus otrohet i ägtenskapet». I protokollen för den 15.5.1756, 22.1.1757, prosten i Sysmä Heintzius' brev samt 30.3.1757 behandlas sagda sak ånyo och framgår därur att »man med böner, råd och uppmaningar försökte både från pastorns och consistoriets sida få dem att sämjas och leva ett kristligt liv». 25.5.1757 konstateras att - - - »deras samlefnad ej kunde blifva annat än olyckelig, och de därunder skulle mer uppbygga ett Helvete än Guds rike - - -. Uppå efterfrågan om rätta orsaken till en så svår kallsinnighet dem emellan, gaf fvb. W. tillkänna att han för sin del ej hade annat mot dess fru, än att hon älskar ett mycket fritt lefnadsart, ändock han henne icke just för någon oährlighet kan beskylla och hafver allt för många cousiner och släktingar, med dem hon gierna umgås och ligger i syskonsäng, - - - samt i flere veckor hos sig hysar utan att låta sig från sådan lefnadsart råda. Frun åter, jämte det hon ville bestrida richtigheten af mannens nu nämnda tillmälan emot sig, tillstod, att hon ej har skälig orsak, att skylla dess man för någon särdeles last, eller - - - hon kunde aldrig föreställa sig någon så svår olycka som att vidare vara och blifva med honom i ägtenskap bunden».

Protokoll och handlingar från 1758 nämna intet om denna tvist, men 17.2.1759 finna vi följande antecknat: »Fältewäbelen Herr Johan Wrangel har nu låtit hit ingifva Kongl. Majts nådiga Utslag af den 21 Julii 1757 uppå dess och dess Fru Ebba M. Tandefeldts underdåniga ansökning, det Kongl. Majt. i anseende til den ifrån deras ägtenskaps början dem emellan uppkomna osämja, i nåder täcktas tillåta dem, at de til förekommande af vidare olyckligare påfölgder, som af en sådan samlefnad hända kunde, måtte erhålla ägtenskaps skillnad ifrån hwarannan: Hwaröfver Kongl. Majts. och Bispens Hofrätt i Storfurstendömet Finland och detta Consistorium blifwit hörda, och med underdånigt utlåtande inkommit: Innehållande högstbemälte Utslag at Kongl. Majt. wäl, i anseende til härwid förekomna synnerliga skiäl och omständigheter til samma ansökning gifwa dess nådiga bifall, så at sökanderne måge hos wederbörande Consistorium om behörigt skilljobref sig anmäla. Och låter Kongl. Majt. för öfrigt wid den, Fältwäbelen Wrangel och Tandefelt emellan, om deras gifto rätt i boet, ingångna förening bero. Uppå hwilket Kongl. Majts. Nådigaste utslag sagde skiljobref, efter Fältwäbelen Wrangels begäran, emellan honom och dess Fru Ebba Maria Tandefelt utfärdas».

[1] På riddarhuset finnes även en anteckning från Sysmä kyrkoböcker: »Fadern sades vara löjt. Stuart».


Genos 12(1941), s. 66-67-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus