SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Genos 1934 vol 5 5 37.htm

From SFHS

Jump to: navigation, search

Genos 5(1934), s. 37-87 (Finska anor inom furstehus)

GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Artikelns slut ]

Finska anor inom furstehus

Osmo Durchman

I en tidigare uppsats "Kahden Serbian prinssin suomalaisista esivanhemmista" (Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift IX, 1925) har i korthet redogjorts för finska förbindelser med medlemmar av regerande, detroniserade och mediatiserade furstehus. Efter publicering av nämnda utredning äro tvenne nya giftermål att annotera. Friherrinnan Maria Nathalia (Aja) Sackleen, f. 1893, har 1927 ingått äktenskap med greve Magnus av Platen Hallermund (en av deltagarna i frihetskriget), f. 188o, tillhörande den 1806 resp. 1815 mediatiserade grenen av denna ätt, vilken 1704 tilldelades grevskapet Hallermund (i nuvarande preussiska kretsen Springe) och vilken i följd härav 1709 upptogs i westfaliska grevekollegiet. Av släkten von Platen har under olika tider grenar inkommit till Sverige och Finland, på vilkas riddarhus ättemedlemmar under olika nummer, adligt och (i Sverige) friherrligt och grevligt intagits. Även ointroducerade grenar har i de båda länderna funnits (om den i Finland bofasta, numera utslocknade linjen se Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift III-IV och VI).

Det andra fallet är det av fil. mag. Birger Hugo Boström, f.1899, år 1930 ingångna giftermålet med Paraskeva prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. 1895, dotter till prins Alexander, f. 1869, d. 1901. Huset Sayn, liksom grevliga huset Ortenburg av grevarnas av Spanheim ätt, kan ledas tillbaka till 1075 och förekommer grevlig 1128. Genom greve Gottfried II:s av Spanheim, d. 1223, giftermål med Adelheid, d. 1246, den siste grevens av Sayn (kretsen Koblenz) syster och arvtagerska blevo grevarna av Spanheim grevar av Sayn. Dessa förvärvade sig grevskapet Wittgenstein och amtet Berleburg (m. fl. i Westfalen) genom arv efter den sista greven av Wittgenstein 1361. Grenen Sayn-Wittgenstein-Berleburg blev riksfurstlig 1792 och den i utslocknande (i arvsberättigad linje) stadda grenen Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 1801. Båda grenarna mediatiserades resp. 1806 och 1815.

I följd av de nära förbindelser som, speciellt i äldre tid, rått mellan Sverige och Finland kunna de flesta svenska damer och herrar, som i nyare tid ingått äktenskap med personer av furstlig rang - dessa må vara medlemmar av regerande, detroniserade och mediatiserade hus eller bl. a. tillhöra tyska lågadeln med furstlig titel - framvisa finska anor och, vad märkligare är, de kunna delvis förbindas genom gemensam härstamning - och i många fall genom olika Viborgssläkter, de flesta av utländskt ursprung. Denna utredning har främst tillkommit för att visa, av vilken stor betydelse det vore att behandla Viborg i genealogiskt hänseende. Av våra städer har Viborg, ehuru den är en av de viktigaste, blivit av våra släktforskare mycket styvmoderligt behandlad. I händelse flere släktutredningar skulle vara tillgängliga, skulle säkert än flera gemensamma anor kunna konstateras. Som av nedan följande ascentorier framgår, kan gemensam härstamning från flera olika viborgska familjer påvisas, varav även framgår, huru dessa släkter stå i nära skyldskap till varandra.

Dessa ascentorier och descentorier visa, att furstarna inom alla de vid sekelskiftet 1.1.1900 av kejsar Wilhelm II i sin egenskap av konung av Preussen i denna rang upphöjda ätterna (Dohna-Schlobitten, i denna dock ännu blott arvingen, Eulenburg und Hertefeld, Innhausen und Knyphausen samt hertigliga huset Trachenberg) hava finska anor. Familjen Donnersmarck blev ensam furstlig på 200-årsdagen av preussiska konungarikets proklamerande 18.1.1901.

En anledning till offentliggörande av denna utredning är även ett annat giftermål inom huset Sayn-Wittgenstein-Berleburg; det 2 febr. 1934 ingångna äktenskapet mellan Margaret Fouché d'Otrante och furst Gustav Albrecht till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, då även denna furstinna på mödernet härstammar från Finland: från Carl Johan Adlercreutz. Från en annan av 1808-09 årens krigs hjältar Johan August Sandels härstammar, som bekant, i direkt linje änkefurstinnan Augusta zu Eulenburg und Hertefeld, f. Sandels.

Denna uppsats gör icke anspråk på någon fullständighet varken för alla ifrågakommande personer (så ha exempelvis de många ryska giftermålen bortlämnats) eller beträffande genealogiska data, den är blott avsedd att visa, vilka intressanta iakttagelser vid upprättande av dylika härstamningslinjer kunna göras. Furst Gustav Albrechts till Sayn-Wittgenstein-Berleburg och prinsessan Paraskevas inbördes släktskap framgår av följande stamtavla.

I. Mums

Ascentorium för:

Carl Fredrik Axel Bror friherre von Blixen-Finecke (1822-1873) g. m. Auguste Friederike Maria Caroline Julie prinsessa av Hessen.
Ebba Henriette prinsessa Bernadotte, grevinna af Wisborg, f. Munck af Fulkila (1858-).
Alice Elisabet Ankarcrona (1889-) g. m. Karl Albrecht ärkehertig av Österrike.


Natalie Marie Helene Alexa hertiginna zu Trachenberg, furstinna von Hatzfeldt, f. grevinna von Benckendorff (1854--1931), och Hissa Elisabeth Natalie Olga Ilsa grevinna av Neipperg, f. grevinna von Hatzfeldt zu Trachenberg (1906-).
Ebba Charlotta Lovisa prinsessa till Solms-Braunfels, f. Lavonius (1850-1927).

Här har även medtagits ett giftermål med en dam av ett suveränt hus: friherre Axel von Blixen-Fineckes med prinsessan Auguste av Hessen, vars syskon bl. a. voro konung Christian IX:s av Danmark gemål drottning Luise, f. prinsessa av Hessen, och lantgreve Friedrich Wilhelm av Hessen, far till Finlands valda konung, lantgreve (sedan 1925) Friedrich Karl av Hessen. Friherre Axel von Blixen-Finecke var således svåger till konung Christian IX och prinsessan Auguste moster till konungarna Frederik VIII av Danmark och Geórgios I av Grekland (Hellenernas konung, som dansk prins Wilhelm) och prins Waldemar av Danmark (vald furste av Bulgarien 10 nov. 1886 efter prins Alexander von Battenberg) samt drottning Alexandra av Storbritannien och Irland, kejsarinna av Indien, kejsarinnan Maria Feodorovna. av Ryssland, storfurstinna till Finland (Dagmar) och hertiginnan Thyra av Cumberland, samt genom sin äldre syster prinsessan Marie av Anhalt, f. prinsessa av Hessen, till storhertig Adolfs av Luxemburg gemål prinsessan Adelheid av Anhalt.

Ärkehertig Karl Albrechts kusin är bl. a. ex-konung Alfonso XIII av Spanien, halvkusin kronprins Rupprecht av Bayern. Genom att hertiginnan Natalie zu Trachenbergs sondotter grevinnan Hissa von Hatzfeldt zu Trachenberg förmälts med greve Erwin av Neipperg, finnas medlemmar av detta mediatiserade hus med finska anor. Antavlan för dessa är rätt mångskiftande, ity att bl. a. grevinnan Hissas mor är japanska.

Huset Neipperg är särskilt bekant genom greve Adam Adalbert, f. 1775, d. 1829, farfars far till greve Erwin. I hans första gifte med grevinnan Therese Pola, d. 1815, hade han två söner: Alfred, f. 1807, d. 1865, förmäld 2:0 1840 med prinsessan Marie av Württemberg, f. 1816, d. 1887, dotter till konung Wilhelm I och hans 2:a gemål storfurstinnan Katarina Pavlovna av Ryssland, som var syster till kejsarna Alexander I och Nikolai I, samt Erwin, f. 1803; d. 1897, förmäld 2:o med prinsessan Rosa av Lobkowicz, och farfar till ovannämnda greve Erwin. Ur greve Adam Adalberts 2:a gifte med Napoleon I:s änka ärkehertiginnan Marie Luise av Österrike, hertiginna av Parma, f. 1791, d. 1847, härstammar furstliga huset von Montenuovo, vilket genom förändrat namn (översättning av Neipperg) ej tillhör högadeln. Därigenom förklaras till en del även det förhållandet, att kejsarinnan Marie Luises sonsons dotterdotter grevinnan Marita Draskovich von Trakostján (dotter till greve Dionys D. v. T. och prinsessan Julie von Montenuovo, änkefurstinna och Herrin till Oettingen-Oettingen och Oettingen-Wallerstein), f. 1904, som 1930 gift sig med kronprins Rupprechts av Bayern äldste son arvprins Albrecht av Bayern, f. 1905 (kusin till bl. a. Leopold III Belgiernas konung och systerson till Ludwig Wilhelm hertig i Bayern, se ss. 39, 58), icke erkänts som jämbördig, varför barnen i detta äktenskap ej äro medlemmar av huset Bayern.

Prins Albrechts till Solms-Braunfels farföräldrar voro prins Friedrich Wilhelm till Solms-Braunfels (f. 1770, d. 1814) och Friederike hertiginna till Mecklenburg [-Strelitz] i sitt första äktenskap förmäld med prins Ludwig av Preussen, d: 1796, från vilket gifte bl. a. härstamma barnen till Sveriges nuvarande kronprins, och i sitt tredje gifte med Ernst August hertig av Cumberland, sedan 1837 konung av Hannover; d. 1851. Genom sin mor grevinnan Maria Kinsky var prins Albrecht kusin till Europas nuvarande till åldern äldste monark furst Franz von Paula I av och till Liechtenstein (f. 1853).

I. Mårten Mums, antagligen från Nederländerna, råd- och handelsman i Viborg, d. c:a 1645. - G. m. Anna Hieronymidotter Schimmelkorn (änka efter handlanden Jost Kölling, d. c:a 1618).
Barn:
2. Maria Mums, levde 1684. - G. m. Anders Gyllenkrok, f. 1622, d. 1683. Se A.
2. Anna Mums, begr. i Åbo 16. 11. 1690. - G. m. Elias Starensköld, f. 1624, d. 1692. Se B.
2. Mårten Mums, begr. i Viborg 22. 6. 1662. Se C.

A.

2. Maria Mums, levde 1684. - G. m. Anders Krok, adl. (17. 9. 1674) Gyllenkrok, assessor i Åbo hovrätt, underlagman i Björneborgs grevskap, f. i Växjö 1622, d. i Åbo 21. 12. 1683, son till biskopen i Växjö stift Nicolaus Gudmundi Krok och hans 2:a hustru Sigrid Andersdotter.

Son:
3. Axel friherre (sedan 4. 8. 1727) Gyllenkrok, landshövding i Göteborgs och Bohus län, generallöjtnant av infanteriet, f. i Åbo (antagl.) 2. 8. 1664, d. på Svenstorp (Odarslöv och Igelösa snr) 17. 9. 1730. - G. på Svenstorp 1. 9. 1723 m. Maria Hegardt, i hennes 3:e gifte, f. 7. 10. 1686, d. på Svenstorp 7. 12. 1753 (gift I:o i Malmö 3. 2. 1702 m. handlanden i Karlshamn Hack Persson, f. 1662, d. 1704; 2:o i Malmö 15. 4. 1706 m. överkommissarien Josua Fistulator, adl. (26. 10. 1698) Stiernblad, i hans 3:e gifte, f. i Göteborg 10. 2. 1671, d. på Svenstorp 15. 11. 1717), dotter till råd- och handelsmannen i Malmö Peter Hegardt och hans 2:a hustru Margareta Faxe.

Son:
4. Fredrik Gustaf friherre Gyllenkrok, hovmarskalk, f. 16. (26). 6. 1724, d. på Svenstorp 5.6.1795. - G. på Sturefors i Vists sn 10. 8. 1749 m. Eva Charlotta grevinna Bielke, f. på Högestad i Högestads sn 29.7. 1717], d. på Svenstorp 18. 2. 1794, dotter till riksrådet Ture Gabriel greve Bielke och hans I:a hustru Charlotta Christina grevinna Piper. Se VI.

Son:
5. Axel Thure friherre Gyllenkrok, sekundmajor vid Bohusläns dragonregemente, f. på Toppeladugård i Genarps sn 3. 12. 1751, d. på Svenstorp 31. 5. 1805. - G. på Duveke i Halmstads sn 17. 10. 1780 m. Christina Charlotta grevinna Mörner af Morlanda, i hennes I:a gifte, f. på Duveke 2. 3. 1760, d. i Benestad i Aringsås sn 22. 2. 1832, skilda 14. 8. 1799, dotter till överstelöjtnanten Carl Gustaf greve Mörner af Morlanda och Sofia Elisabet Steuch; g. 2:o på Tonvarp i Kvidinge sn 19. 11. 1800 m. generallöjtnanten Bror friherre Cederström, i hans 2:a gifte, f. i Stockholm 7. 9. 1754, d. i Växjö 7. 10. 1816.

Dotter:
6. Charlotta Lovisa friherrinna Gyllenkrok, f. på Björnstorp i Gödelövs sn 24. 3. 1796, d. på Dallund på Fyen 20. 5. 1829. - G. i Växjö 10.12.1814 m. Conrad Fredrik Christian friherre von Blixen-Finecke, löjtnant vid livgardet till häst, kammarherre, f.18.11.1791, d. på Näsbyholm i Gärdslövs sn 24.10.1829, son till generallöjtnanten Carl Filip (dansk) friherre (sedan 29.10.1802) von Blixen-Finecke och Sofia Magdalena von Essen (jfr. XV. B).

Son:
7. Carl Fredrik Axel Bror friherre von Blixen-Finecke, dansk utrikesminister och minister för hertigdömena, hovjägmästare, f. på Dallund 15.8.1822, d. i Baden-Baden 6. 1. 1873. - G. 2:o i Köpenhamn 28.5.1854 m. Auguste Friederike Maria Caroline Julie prinsessa av Hessen[-Kassel], f. i Köpenhamn 30. 10. 1823, d. på Amalienborg 17. 7. 1889, dotter till Wilhelm lantgreve av Hessen och Louise Charlotte prinsessa av Danmark; g. I:o på Runsa i Eds sn 8. 10. 1842 m. Gustava Charlotta Adelaide Sofia Ankarcrona, f. 19.11.1821, d. på Näsbyholm 5. 5. 1890, skilda 1852, dotter till kammerherren Teodor Vilhelm Ankarcrona och Charlotta friherrinna Sture. Se VI. - Ättlingar: friherrar von Blixen-Finecke1.

B.

2. Anna Mums, begr. i Åbo 16.11.1690. - G. I:o i Viborg 25.11.1643 m. rådmannen i Viborg, organisten Detlof Hunnius,- f. i Koldenbüttel i Eiderstadt, Holstein, 24.6.1615, d. i Viborg 29.11.1664, begr. där 11.12. s. å.; 2.o 1670 m. Elias Stare, adl. (9.9.1686) Starensköld, assessor i Åbo hovrätt, i hans 2:a gifte, f. i Tillinge 31.10.1624, d. i Åbo 30. 5. 1692, son till kyrkoherden i Tillinge och Svinngarn, kontraktsprosten Haraldus Erici Arosiander och Brita Mårtensdotter; hans I:a hustru Beata begr. i Viborg 22.10.1665.

Dotter:
3. Margareta Starensköld, d. i St. Karins 30.10.1756. - G. 2:o 170(2) m. Jacob Ritz, kyrkoherde i Somero och Kiikala, prost, i hans 3:e gifte, f. i Lüneburg c:a 1656, d. i Somero 26.12.1739, son till skräddaren i Viborg Hans Ritz; g. I:o 1692 m. handelsmannen i Åbo Henrik Wittfooth, i hans 2:a gifte, d. i Åbo -.7.1693. Se C.

Dotter:
4. Katarina Ritz, f. 1703. - G. i Somero 18.1.1728 m. Mårten Johan Munck af Fulkila, kvartermästare vid adelsfaneregementet, f. på Härkälä i Vichtis 24.2.1699, d. 1760, son till ryttmästaren vid adelsfaneregementet Claes Munck af Fulkila och Helena Margareta Hästesko-Fortuna.

Son:
5. Carl Fredrik Munck af Fulkila, löjtnant, f. 1733, d. på Ihamäki i Somero 20.3.1800. - G. m. Brita Magdalena Stubbe, d. på Lachtis i Somero 10.3.1807.

Son:
6. Carl Johan Munck af Fulkila, överstelöjtnant, f. 3.12.1758, d. på Ihamäki 8.3.1815. - G. 2:o (11.10.) 1795 m. Lovisa Albertina de Pont, f. i Somero 25.3.1768, d. på Ihamäki 30. 6. 1824, dotter till ekonomiedirektören Jacob Reinhold de Pont och Catharina Elisabeth Ahlgren (se C); g. I:o m. Hedvig Eleonora Uggla, f. 5.2.1767, d. i Borgå 10.3.1823, skilda, dotter till överstelöjtnanten Zakarias Berndt Uggla och Hedvig Charlotta Aminoff.

Son:
7. Carl Jacob Munck af Fulkila, postinspektor i Jönköping, överste, f. på Ihamäki i Somero 17.3.1808, d. i Lund 23.6.1882. - G. 2:o i Karlskrona 12.2.1855 m. Henrika Ulrika Antoinetta Carolina friherrinna Cederström, f. i Stockholm 17.3.1819, d. i Stockholm 21.1.1912, dotter till statsrådet och generallöjtnanten Gustaf Albrekt Bror friherre Cederström och Christina Hilda grevinna Wachtmeister af Johannishus; g 1:o i Stockholm 7.11.1849 m. Ebba Vilhelmina Matilda Skogman, f. i Stockholm 6. 3. 1826, d. i Jönköping 3. 10.1852, dotter till presidenten Carl David friherre (13.6. 1854) Skogman och Ulrika Scharp.

Dotter:
8. Ebba Henriette Munck af Fulkila, f. i Jönköping 24.10.1858. - G. i Bournemouth 15.3.1888 m. Oskar Karl August prins av Sverige och Norge, hertig av Gotland, sedan 15. 3. 1888 prins Bernadotte och 2.4.1892 luxemburgsk greve av Wisborg, svenskt tillstånd 22.10.1892, amiral, f. i Stockholm 15.11.1859.

Ättlingar: Grevar och grevinnor af Wisborg.

C.

2. Mårten Mums, rådman i Viborg, begr. i Viborg 22.6.1662. - G. I:o (före 1649) m. Ingeborg Ruuth, dotter till borgmästaren i Viborg Peter Ruuth och Margareta Holtenborg; g. 2:o i Viborg (ringn. 6. 3.) 1660 m. Katarina Walleriansdotter (Montanus), f. 1619, änka efter borgmästaren i Viborg Hans Schmedeman, i hans 2:a gifte, begr. i Viborg 6. 4. 1655, och I:o gift med domprosten i Narva Erik Johansson Falk, d. 1645.

Döttrar:
3. Margareta Mums, begr. i Viborg 31.1.1704 - G. i Viborg (ringning 24.7.) 1666 m. Henrik Schmidt, handels- och rådman i Viborg, d. c:a 1697. Se D.

3. Anna Mums. - G. i Viborg (ringning 9. 5.) 1665 m. Henrik Haveman, från Lübeck, handelsborgmästare i Viborg, d. 1703.

Dotter:
4. Katarina Haveman, f. -. 10.1683, d. i Åbo 5. 9. 1753. - G. m. Gustaf Wittfooth, handlande i Åbo, d. 1724, son till handelsmannen i Åbo Jochim Wittfooth och Anna Margareta Bugenhagen.

Döttrar:
a) 5. Elisabeth Wittfooth, f. 1703, d. i Åbo 29.7.1752. - G. 1722 m. Johan Henrik Ahlgren, kapten, skilda.

Dotter:
6. Catharina Elisabeth Ahlgren, f. 15.9.1727, d. på Lachtis i Somero 8.10.1793. - G. 2:o i Åbo 20.11.1749 med Jacob Reinhold de Pont, ekonomiedirektor, f. i Uppsala 18.9.1717, d. i Somero 4.5.1788 (son till majoren vid Karelska dragonregementet Mårten de Pont, f. i Viborg (-. 6.) 1682, d. på Långsjö i. Somero 22.8.1750, och (gifta i Somero 14.2.1712) Anna Sofia Ritz, f. 22.8.1689, d. på Lachtis 15.1.1775, som var dotter till prosten Jacob Ritz (se B) och hans I:a till namnet obekanta hustru, vilken begr. i Nyen 24.6.1690; (g. 2:o i Nyen 1.2.1691 m. N. N.). - Catharina Elisabeth Ahlgren g. I:o i Åbo 10.7.1744 m. amiralitetskaptenen Erik Holmberg, d. i Livorno 1748.

Dotter:
7. Lovisa Albertina de Pont, f. 1768, d. 1824. - G. 1796 m. Carl Johan Munck af Fulkila, se B.

b) 5. Hedvig Magdalena Wittfooth, f.1710, d. i Åbo 19.9.1752. - G. I:o 7. 3. 1735 m. Erik Salonius, assessor i Åbo hovrätt, begr. i Åbo 4. 3. 1742. son till kyrkoherden i Nagu Gustaf Salonius och Anna Gerdzlovius; 2:o i Åbo 8. 11. 1750 m. hovrättsrådet i Åbo hovrätt Carl Gustaf Tollstedt, f. 1710, d. i Stockholm 2.10.1779

Dotter:
6. Ulrika Fredrika Salonius, f. i Åbo 24. 4. 1746, d. i Åbo 1. 4. 1798. - G. i Åbo 18. 8. 1767 m. Jakob Bremer, i hans 2:a gifte, handlande i Åbo, f. i Västerås 21. 6. 1716, d. i Åbo 5.9.1785, son till handlanden i Västerås Isak Bremer och Anna Hult; gift I:o i Åbo 13.1.1741 m. Margareta Pipping, f. i Arboga 14.11.1723, d. i Åbo 23.4.1766, dotter till handlanden och och rådmannen i Åbo Josef Pipping och Magdalena Schultz.

Dotter:
7. Agata Bremer2, f. i Åbo 23.5.1774, d. i Stockholm 6.12.1810. -G. I:o på Tuorla i Piikkis 30.10.1791 m. Adolf Ludvig Carleson, kammarherre, överstelöjtnant, f. i Stockholm 24.6.1747, d. i Åbo 12. 11.1797, son till presidenten i kommerskollegium Edvard Carlsson, adl. (19.9.1743) Carleson och Clara Leytstar; 2:o 15.9.1798 m. en av rikets herrar, fältmarskalken Fabian friherre Wrede af Elimä, greve (29. 6. 1809) Wrede, i hans 2:a gifte, f. på Kungslena 24. 11.1760, d. i Stockholm 16.1.1824.

Son:
8. Jakob Edvard Carleson, överstelöjtnant, f. på Stora Bärby i Giresta sn 6. 9. 1792, d . på Gårdveda i Gårdveda sn 15.11.1847. - G. på Berga i Högsby sn 9.9.1819 m. Liboria Fredrika Eleonora Harmens, f. på Berga 10.8.1801, d. på Gårdveda 6.10.1852, dotter till majoren Henrik Harmens, adl. (13.10.1809) af Harmens och Anna Regina Braun (hennes mormor var Anna Regina friherrinna Horn af Åminne).

Son:
9. Edvard Henrik Carleson, justitiestatsminister, f. på Valstad i Klockrike sn 16.11.1820, d. i Stockholm 1.4.1884. - G. i Stockholm 13.10.1863 m. Marie Louise Aurore Arfwedson, f. i Stockholm 18.8.1845, d. i Stockholm 2. 4. 1916, dotter till grosshandlaren John Edvard Arfwedson och Louise Adriana friherrinna. De Geer af Finspång, Se VI.

Dotter:
10. Anna Elisabet Aurore Carleson, f. i Stockholm 5.11.1867. - G. i Stockholm 20.11.1886 m. Carl Gustaf Oskar Ankarcrona, hovjägmästare, f. på Jakobsberg i Järfälla sn 10.6.1857, son till ståthållaren på Stockholms slott, överhovjägmästaren Conrad Viktor Ankarcrona och Ebba Charlotta grevinna Bielke. Se VI.

Dotter:
11. Alice Elisabet Ankarcrona, f. på Tullgarn 18.12.1889. - G. 2:o på Zywiec 8.11.1920 m. Karl Albrecht Nikolaus Leo Gratianus kejserlig prins och ärkehertig av Österrike, kunglig prins av Ungern och Böhmen o. s. v., polsk (tidigare österrikisk) överste, f. i Pola 18.12. 1888, son till k. o. k. amiralen Karl Stephan Eugen Viktor Felix Maria ärkehertig av Österrike etc. och Maria Theresia Antonia Immakulata Josepha Ferdinande Leopoldine Franziska Karoline Isabella Januaria Aloysia Christina Anna kejserlig prinsessa och ärkehertiginna av Österrike, kunglig prinsessa av Ungern och Böhmen o. s. v., (storhertiglig prinsessa av Toscana); g. 1:o i Stockholm 21. 11.1911 m. k. o. k. legationsrådet, kammarherren Ludwig Joseph Ladislaus greve Badeni, f. i Zólkiew 19.3.1873, d. i Wien 11.11.1916.

Tre barn: icke jämbördiga medlemmar av huset Österrike.

D.

3. Margareta Mums (C), begr. i Viborg 31.1.1704. G. i Viborg (ringning 24. 7.) 1666 m. Henrik Schmidt, handels- och rådman i Viborg, d. c:a 1697, son till handels- och rådmannen Hans Schmidt och Katarina Cröell. Se V. Schmidt.

Son:
4. Mårten Schmidt, handelsman i Viborg, begr. i Viborg 28.2.1714. -G. ca. 1696 m. Elisabeth Priem, f. c:a 1677, begr. i Viborg 11.2.1730, 53 år, 3 mån. gl., dotter till stadskaptenen i Viborg Anton Priem och Anna Freese, i dennas 2:a gifte.

Dotter:
5. Anna Elisabet Schmidt, d. i Viborg 15.1.1767. - G. i Viborg 22.8.1727 m. Johan Henrik Tesche, handelsman i Viborg, antagl. den Henrik T., som döpt. i Viborg 2.4.1693, d. i Viborg ca. 24.3. 1761, 68 år, 7 dr. gl., son till handelsmannen i Viborg Henrik Tesche och Margareta Hansdotter Sutthoff. Se IV. Tesche B.

Dotter:
6. Maria Kristina Tesche, döpt i Viborg 18.12.1730, d. i Viborg 23.6.1802. - G. i St. Andreae 4.9.1746 m. Magnus Alopaeus, domprost i Viborg, döpt i Viborg 8. 9. 1716, d. i Viborg 25.12.1789, son till kyrkoherden i Viborg Magnus Alopaeus och hans 2:a hustru Elisabet Tesche, i dennas 1:a gifte. Se IV. Tesche A.

Barn:
7. Sara Amoëna Alopaeus, f. i Viborg 14.1.1772, d. i Viborg 22.5.1821. - G. i Viborg 18.8.1799 m. Abraham Lavonius, guvernementstranslator i Viborg, kollegiisekreterare, f. i Sääminge 10.1.1770, d. i Viborg 15.3.1802. Se E.

7. Magnus (Maximilian) von (kurländskt indigenat 28. 2. 1784 nr. 220) Alopaeus, rysk envoyé, verkligt geheimeråd, döpt i Viborg 11.1.1748, d. i Frankfurt a. M. 6. 6. 1822. - G. 1:o 1794 m. Johanna Hedvig Sophie Luise von Quast, f. 1765, d. 179(6), dotter till godsägaren Johann Adolf Friedrich von Quast och Johanna Elisabeth von Diest; g. 2:o på Destedt vid Braunschweig 11.4.1799 m. Luise Charlotte Auguste von Veltheim, f. på Destedt 22.9.1768, d. i Braunschweig 31.10.1851, dotter till överkammarherren hos hertigen av Braunschweig Johann Friedrich von Veltheim och hans 2:a hustru Margaretha Dorothea Sidonie von Münchhausen.

Dotter:
8. Natalie von Alopaeus, f. 1796, d. i Stuttgart 29.1.1823. - G. i Berlin 1.9.1814 med Konstantin von Benckendorff, rysk generallöjtnant och generaladjutant, f. c:a 1784, stupade vid Varna 6. 8. 1828, son till krigsguvernören i Riga, generalen av infanteriet Christoph von Benckendorff (f. i Fredrikshamn 12.1.1749) och Anna Juliane friherrinna Schilling von Canstadt.

Son:
9. Konstantin Alexander Karl Wilhelm Maximilian (Konstantin Konstantinovitj) greve (sedan 15.11.1832) von Benckendorff, rysk envoyé i Stuttgart, generaladjutant o. generalmajor vid kejsarens svit, f. i Berlin 10.10.1817, d. i Paris 29.1.1858. - G. i Potsdam 20.6.1848 m. Luise Constantine Natalie Johanne Auguste prinsessa av Croy 3 överhovmästarinna hos drottning Olga av Württemberg, f. 2. 6. 1825, d. i Meran 8.1.1890, dotter till preussiske generallöjtnanten à la suite Philipp prins av Croy4 och Johanna Wilhelmine Auguste prinsessa till Salm och Salm-Salm.5

Dotter:
10. Natalie Marie Helene Alexa grevinna von Benckendorff, överhovmästarinna hos kejsarinnan Fredrik (Viktoria), f. i Schandau, Sachsen, 7.9.1854, d. på Trachenberg 9.3.1931. - G. i Berlin 18.6.1872 m. Hermann I. hertig zu Trachenberg (sedan 1.1.1900), 3. furste von Hatzfeldt, medicine- o. jurisdoktor h. c., kungl. preussisk översteskänk och överpresident i Schlesien, generalmajor à la suite, f. på Trachenberg 4.2.1848, d. på Trachenberg14.1.1933, son till Hermann Anton 2. furste von Hatzfeldt och hans 2:a hustru Marie von Nimptsch, i dennas 2:a gifte.

Söner:
11. Hermann Ludvig Felix Maria Franz 2. hertig zu Trachenberg, 4. furste von Hatzfeldt, f. i Gusswitz 14.1.1874, tysk generalkonsul, kungl. preussisk ryttmästare à la suite. - G. i Wien 9.1.1912 m. Maria Elisabeth Hedvig Josefa Auguste von Tschirsky und Bögendorff, f. i Wien 3.11.1889, dotter till kungl. sachsiske kammarherren, kejserl. tyske geheimerådet och ambassadören Heinrich Leonhard von Tschirsky und Bögendorff och Marie Josefine Karoline Alexandrine friherrinna Stummer von Tavarnok.

Barn:
12. Prins resp. grevar och grevinnor von Hatzfeldt zu Trachenberg.
11. Alexander Maria Hermann Melchior greve von Hatzfeldt zu Trachenberg, f. i Berlin 10.2.1877. - G. i Tokyo 19.12.1904 m. Hanna Elisabeth av japanska vicomtehuset Aoki, f. i Tokyo 16.12.1879.

Dotter:
12. Hissa Elisabeth Natalie Olga Ilsa grevinna von Hatzfeldt zu Trachenberg, f. i Pommerswitz 26.2.1906. - G. i München 28.4.1927 m. Maria Erwin Joseph Sidonios Benediktus Franziskus von Sales Petrus Friedrich Ignatius Hubertus Johannes von Nepomuk Felix Maurus greve av Neipperg, medicinedoktor, praktiserande läkare, kungl. württembergsk löjtnant, f. i Schwaigern 15.1.1897, son till Maria Reinhard Georg Ignaz greve och herre (sedan 2.3.1897 chef för huset) av Neipperg och Gabriele Ida Eleonore Maria Ernestine Felicitas grevinna von Waldstein, Herrin von Wartenberg.

Barn:
13. Maria Immaculata Hana Elisabeth Benedicta Euphrasia grevinna av Neipperg, f. i München 13.3.1928.
13. Maria Hedwig Gabrielle Nathalie Benedikta Lioba Laurentia grevinna av Neipperg, f. i Seeshaupt 10.8.1929.
13. Maria Anton Hermann Alexander Conrad Benedikt Georg Ephraim greve av Neipperg, f. i Trebnitz 19.6.1932.

E.

7. Sara Amoëna Alopaeus (D), f. i Viborg 14.1.1772, d. i Viborg 22.5.1821. - G. i Viborg 18.8.1799 m. Abraham Lavonius, guvernementstranslator i Viborg, kollegiesekreterare, f. i Sääminge 10.1.1770, d. i Viborg 15.3.1802, son till kyrkoherden i Sääminge, prosten Abraham Lavonius och Hedvig Carpén.

Son:
8. Alexander Lavonius, guvernör i Uleåborgs län, statsråd, f. i Viborg 4.1.1802, d. på Årnäs 17.3.1875. - G. i Helsingfors 22.2.1842 m. Sofia Rosina von Haartman, f. i Åbo 27.6.1821, d. i Stockholm 11.1.1890, dotter till generaldirektören i medicinalstyrelsen, statsrådet, filosofie- och medicinedoktorn Carl Daniel von Haartman och hans 1:a hustru Maria Helena Rosina Franzén.

Dotter:
9. Ebba Charlotta Lovisa Lavonius, f. i Helsingfors 19.2.1850, d. i Frascati 31.7. 1927. - G. i Wiesbaden 5. 9. 1889 m. kungl. preussiske majoren á la suite Albrecht Friedrich Ernst Bernhard Wilhelm prins till Solms-Braunfels, f. i Düsseldorf 10.2.1841, d. i Wiesbaden 8.3.1901, son till kungl. preussiske generallöjtnanten à la suite Friedrich Wilhelm Heinrich Casimir Georg Karl Maximilian prins till Solms-Braunfels och Maria Anna grevinna Kinsky von Wchinitz und Tettau av furstliga huset Kinsky. Barnlösa.

II-IV. Platzman, Sutthoff, Tesche.

Ascentorium för:
von Hatzfeldt o. Neipperg, Solms-Braunfels.
Maria Natalia grevinna av Platen Hallermund, f. friherrinna Sackleen (1893-).

Greve Magnus' av Platen Hallermund halvkusiner grevinnorna Gustava (f. 1899) och Ingeborg (f. 1902) av Platen Hallermund6 (döttrar till Karlgreve av Platen Hallermund, f. 1857, d. 1922, i hans 1892 ingångna gifte med Elfriede von Köppen, f. 1872) ha ingått giftermål resp. 1929 och 1932 med bröderna prinsarna Maximilian (f. 1898) och Georg Wilhelm (f. 1902) till Waldeck och Pyrmont, söner av den till 1918 regerande fursten Friedrich av W. o. P. och således kusiner bl. a. till drottning Willemina av Nederländerna och hertig Karl Eduard av Sachsen-Coburg och Gotha (far till prinsessan Sibylle av Sverige) och småkusiner bl. a. till kronprins Gustav Adolf av Sverige. - En kusin till greve Magnus' av Platen Hallermund mor Helene friherrinna von Bianchi, hertiginna di Casalanza är gift med prins Hermann till Lippe-Weissenfeld.

II. Platzman.

Rötger (Rötkert) Platzman, bodbetjänt i Viborg, nämnd 1635, sedermera borgare, uppehöll sig i Köpenhamn 1638, därefter åter i Viborg, begr. i Viborg 13.12.1657. - G m. Maria Fatebur, begr. i Viborg 2.7.1665, omgift i Viborg 24. 11.1663 med borgaren Johan Busekist, i hans 1:a gifte, dotter till borgmästaren i Viborg Lorentz Mårtensson Fatebur och N. N. Piper, som var dotter till handelsmannen i Viborg Berndt Piper och Maria Stråhlman. Se VI.

Döttrar:

Geschen Platzman, g. (ringning 25. 8.) 1663 m. Hans Sutthoff. Se III.

Maria Platzman, d. 1680, g. (ringning 14. 11.) 1665 m. Jockim Sutthoff. Se III.

III. Sutthoff.

Henrik Sutthoff, antagl. från Lübeck, ung borgare i Viborg 1637, var d. 1651. - G. 1 :o m. en dotter till rådmannen, senare stadskaptenen i Viborg Jockim Freese och hans 1:a hustru, en dotter till den från Livland inflyttade Bertel Wessel; 2:o m. Elisabet Kaspersdotter Grön.

Söner:

Hans Sutthoff, handelsman i Viborg, begr. i Viborg 16.8.1674. - G. (ringning 25.8.) 1663 m. Geschen Platzman (omgift m. Tobias Åsingbrüch [Osenbrügg]). Se II.

Dotter:

Margareta Sutthoff, d. 6.10.1737, g. 28.4.1691 m. Henrik Tesche. Se IV B.

Jockim Sutthoff, rådman i Viborg, d. 1679. - G. (ringning i 4.11.) 1665 m. Maria Platzman, d. 1680. Se II.

Dotter:

Margareta Sutthoff, d. 28.2.1717, g. ca. 1689 m. Hans Tesche. Se IV A.

IV. Tesche.

I. Peter Tesche, slottsbarberare i Viborg, d. c:a 1616. - G. m. obekant.

Son:

2. Hans Tesche, slotts- och stadsbarberare i Viborg, begr. i Viborg 20.8.1656. - G. 1:o med en dotter till Hans Bertelsson; 2:o med Blasius Königs (d. 1618) änka; 3:o med en okänd änka.

Son:

3. Johan Tesche, handelsman i Viborg, borgarkapten 1671. - G. 1:o m. Margareta, begr. i Viborg 27.5.1660, antagl. dotter till rådmannen Jakob Freese; 2:o i Viborg (ringning 14.4.) 1662 m. Anna Schmidt, begr. i Viborg 2.4.1672 (änka efter kassören Karl Thiele), dotter till rådmannen Hans Schmidt och Katarina Cröell (genom henne ättling till biskop Paul Juusten); 3:0 m. en dotter till slottsfogden Peter Hemmingsson och (Ingeborg Lang); 4:o i Viborg (ringning 6.5.) 1673 m. Anna von Borgen (änka sedan 1667 efter kyrkoherden i Jääskis, prosten Christiern Winter, i hans 2:a gifte), begr. 9.3.1716, dotter till rådmannen Herman von Borgen och hans 2:a hustru Anna von Broken.

Söner:

4. (ur 1:a giftet) Hans Tesche. Se A.

4. (antagl. ur 2:a giftet) Henrik Tesche. Se B.

A.

4. Hans Tesche, handels- och rådman i Viborg, f. 1656, d. c:a 1730. -G. ca. 1689 m. Margareta Jochimsdotter Sutthoff, d. i Viborg 28.2.1717, 49 år gl. Se III.

Dotter:

5. Elisabet Tesche, f. 19.7.1690, d. i Viborg 10.11.1778. - G. (2:o i St. Andreae 27.2.1726 m. kyrkoherden i Luumäki Peter Forsander, i hans 2:a gifte, f. 1676, d. 24.2.1747); 1:o i Viborg 25.8.1710 m. Magnus Alopaeus, kyrkoherde i Viborg, magister, i hans 2:a gifte, f. i Jääskis 31.12.1675, d. 5.6.1716; (gift 1:o 8.1.1703 m. Katarina Franseen, f. 8. 5. 1688, d. i Viborg 20.7.1709, dotter till handlanden i Kexholm Frans Franseen och Katarina Stark), son till kapellenen i Jääskis Magnus Alopaeus och Brita Fabritius.

Son:

6. Magnus Alopaeus, domprost i Viborg, döpt i Viborg 8. 9.1716, d. i Viborg 25.12.1789. - G. i St. Andreae 4.9.1746 m. Maria Kristina Tesche, döpt i Viborg 18.12.1730, d. i Viborg 23.6.1802. Se B.

Barn:

7. Magnus (Maximilian) von Alopaeus, rysk envoyé, verkligt geheimeråd, döpt i Viborg 11.1.1748, d. i Frankfurt a.M. 6. 6.1822. Se I. Mums D.

Ättlingar: hertig zu Trachenberg, furste von Hatzfeldt, resp. prins, grevar och grevinnor von Hatzfeldt zu Trachenberg samt greve och grevinnor av Neipperg.

7. Sara Amoëna Alopaeus, f.14.1.1772, d. 22.5.1821. - G. 18.8.1799 m. Abraham Lavonius. Se I. Mums E.

Ättling: Ebba Lavonius, prinsessa till Solms-Braunfels.

B.

4. Henrik Tesche, handelsman i Viborg, d. i Viborg 5.2.1721. - G. i Viborg 28.4.1691 m. Margareta Hansdotter Sutthoff, d. i Viborg 6.10.1737. Se III.

Söner:

5. Johan Henrik Tesche, handelsman i Viborg, antagl. den Hans T., som döpt. i Viborg 2.4.1693, d. i Viborg ca. 24.3. 1761, 68år, 7 dr. gl. - G. i Viborg 22.8.1727 m. Anna Elisabet Schmidt, d. i Viborg 15.1.1767, dotter till handlanden i Viborg Mårten Schmidt och Elisabet Priem. Se V. Schmidt.

Dotter:

6. Maria Kristina Tesche, döpt i Viborg 18.12.1730, d. 23.6.1802. - G. m. Magnus Alopaeus. Se A. och I. Mums D.

5. Jakob Johan Tesche, handels- och rådman i Fredrikshamn, f. 1697, d. i Helsingfors 3.12.1758. - G. m. Maria Malm (änka sedan 18.3.1713 efter kaptenen vid Åbo läns ordinarie infanteriregemente Christoffer Andersson), f. 1688, d. i Helsingfors 4.9.1752.

Dotter:

6. Margareta Hedvig Tesche, f. i Viborg 24.8.1724, d. i Fredrikshamn 3.6.1786. - G. (i Helsingfors) 7.12.1746 m. Heino Erik Bruun, handelsman och stadsföreståndare i Fredrikshamn, f. på Ulvsunda i Bromma sn 6.10.1716, d. i Fredrikshamn 3.2.1790, son till regementspastorn Erik Bruun och Kristina Döest (från Viborg).

Son:

7. Henrik Jakob Bruun, handlande och rådman i Fredrikshamn, konsul, kommerseråd, f. i Fredrikshamn 16.6.1754, d. 29.6.1829. - G. i Fredrikshamn 19.12.1777 m. Beata Katarina Boisman, f. i Fredrikshamn 18.7.1754, d. i Petersburg 14.3.1814, dotter till handlanden och rådmannen i Fredrikshamn Reinhold Johan Boisman7 och Elisabeth Rahling.

Dotter:

8. Klementina Dorothea Bruun, f. i Fredrikshamn 7.6.1795, d. i Helsingfors27.11.1852 - G. i Petersburg 8.1.1816 m. Lars friherre (sedan 24.4.1859) Sackleen, ordförande i senatens justitiedepartement, geheimeråd, f. på Viiais i Vemo 5.2.1788, d. i Helsingfors r 6.3.1870, son till häradshövdingen i Vemo och Nedre Satakunta domsaga Lars Sacklén och Maria Kristina Alanus.

Son:

10. Lars August friherre Sackleen, expeditionschef i generalguvernörskansliet, kammarjunkare, statsråd, f. i Helsingfors 1.8.1821, d. i Helsingfors 22.10.1885. - G. i Helsingfors 15.12.1882 m. Anna Maria Finelius, f. i Vasa 5.8.1837, d. i Helsingfors 23.8.1921, dotter till färgaren i Vasa Gustaf Erik Finelius och Anna Magdalena Stenman.

Son:

10. Gösta August friherre Sackleen, kapten, f. i Helsingfors 9.2.1864; d. i Helsingfors 9.9.1932. - G. i Warschau 30. 9. 1891 m. Katarina Schestakov, f. i Kasan 27.7.1873, dotter till generalen Vladimir Schestakov och Nadeschda Sokolov.

Dotter:

11. Maria Natalia friherrinna Sackleen, f. i Helsingfors 5.7.1893. - G. i Hamburg 27.5.1927 m. Zdenko Magnus Karl Friedrich greve av Platen Hallermund, tysk kaptenlöjtnant, f. i Wien 7.6.1880, son till österrikiske kaptenen vid kavalleriet Magnus Karl Christian Bernhard greve av Platen Hallermund och Friederike friherrinna von Bianchi, hertiginna di Casalanza; (gift 1:o i Hamburg 21.11.1919 m. Marie Kugehnann, f. i Hamburg 22.11.1886, skilda i Hamburg 22.4.1927).

Son:

12. Karl Gustav (Gösta) Magnus greve av Platen Hallermund, f. i Hamburg 31.10.1932.

V. Schmidt.

Ascentorium för:

von Hatzfeldt och Neipperg, Solms-Braunfels och event. Platen Hallermund.

Jfr. II-IV.

1. Hans Schmidt, borgare i Viborg, omnämnd 1590. - G. m. obekant.

Son (sannolikt):

2. Hans Schmidt, handels- och rådman i Viborg, d. c:a 1650. - G. m. Katarina Cröell, dotter till borgmästaren i Viborg Hans Cröell och Anna Juusten, som var dotter till biskop Paulus Juusten, se VI. Piper.

Barn:

3. Anna Schmidt, begr. i Viborg 2.4.1672. - G. 2:o i Viborg (ringning 14.4.) 1662 m. Johan Tesche, handelsman i Viborg, i hans 2:a gifte. Jfr. IV. Se A.

3. Henrik Schmidt, handels- och rådman i Viborg, d. c:a 1697. Jfr. 1. D. Se B.

A.

3. Anna Schmidt, begr. i Viborg 2.4.1672. - G. i Viborg (ringning 14.4.) 1662 m. Johan Tesche, handelsman i Viborg, i hans 2:a gifte.

Son (antagligen ur detta gifte):

4. Henrik Tesche, handelsman i Viborg, d. i Viborg 5.2.1721. - G. i Viborg 28.4.1691 m. Margareta Hansdotter Sutthoff, d. i Viborg 6.10.1737. Se III. B.

Söner:

5. Johan Henrik Tesche, handelsman i Viborg, antagl. den Hans T., som döpt. i Viborg 2.4.1693, d. i Viborg ca. 24.3.1761, 68 år, 7 dr. gl. - G. i Viborg 22.8.1727 m. Anna Elisabet Schmidt, d. i Viborg 15.1.1767. Se B.

Dotter:

6. Maria Kristina Tesche, döpt i Viborg 18.12.1730, d. i Viborg 23.6.1802. - G. i St. Andreae 4.9.1746 m. Magnus Alopaeus, domprost i Viborg, döpt i Viborg 8.9.1716, d. i Viborg 25.12.1879.

Se vidare under B.

5. Jakob Johan Tesche, handels- och rådman i Fredrikshamn, f. 1697, d. i Helsingfors 3.12.1758. - G. m. Maria Malm, f. 1688, d. i Helsingfors 4.9.1752 änka sedan 18.3.1713 efter kaptenen vid Åbo läns ordinarie infanteriregemente Christoffer Andersson:

Ättling: greve av Platen Hallermund.

B.

3. Henrik Schmidt, handels- och rådman i Viborg, d. c:a 1697. - G. i Viborg (ringning 24.7.) 1666 m. Margareta Mums, begr. i Viborg 31.1.1704, dotter till rådmannen Mårten Mums och hans 1:a hustru Ingeborg Ruuth. Se I. C.

Son:

4: Mårten Schmidt, handelsman i Viborg, begr. i Viborg 28.2.1714. - G. c:a 1696 m. Elisabet Priem, f. c:a 1677, begr. i Viborg 11.2.1730, 53 år, 3 mån. gl., dotter till stadskaptenen i Viborg Anton Priem och Anna Freese, i dennas 2:a gifte.

Dotter:

5. Anna Elisabet Schmidt, d. i Viborg 15.1.1767. - G. i Viborg 22.8.1727 m. Johan Henrik Tesche, handelsman i Viborg, antagl. den Hans T., som döpt. i Viborg 2.4.1693, d. i Viborg ca. 24.3.1767, 68 år, 7dr. gl. Se ovan och IV. B.

Dotter:

6. Maria Kristina Tesche, döpt i Viborg 18.12.1730, d. i Viborg 23.6.1802. - G. i St. Andreae 4.9.1746 m. Magnus Alopaeus, domprost i Viborg, döpt i Viborg 8.9.1716, d. i Viborg 25.12.1789.

Ättlingar: resp. hertig zu Trachenberg, furste von Hatzfeldt, prins, grevar och grevinnor von Hatzfeldt zu Trachenberg samt greve och grevinnor av Neipperg, Ebba prinsessa till Solms-Braunfels, f. Lavonius.

VI. Piper.

Ascentorium för:

von Hatzfeldt och Neipperg, Solms-Braunfels, Platen Hallermund, Blixen-Finecke (g. Hessen), Österrike.

Jfr. I-V.

1. Berndt Piper, handlande i Viborg, f. i Lübeck, d. 1635. - G. m. Maria Stråhlmann, i hennes 1:a gifte, d. 4.6.1650, dotter till borgaren i Viborg Henrik Stråhlmann och Anna Juusten, i dennas 1:a gifte, dotter till biskop Paulus Juusten; g. 2:o m. rådmannen i Viborg Hans Schlegel, begr. i Viborg 20.11.1664.

Barn:

2. Dotter, g. m. borgmästaren i Viborg Lorentz Mårtensson Fatebur, d. c:a 1674.

Ättlingar se under II, III, IV: Hatzfeldt o. Neipperg, Solms-Braunfels, Platen Hallermund.

2. Carl Piper, häradshövding i Över- och Ytter Tjurbo härader av Salbergs län, f. i Viborg 16.9.1620, d. i Stockholm 4.6.1650. - G. 1.9.1644 m. Ingrid Ekenbom, i hennes 1:a gifte, döpt i Stockholm 6.11.1627, d. i Stockholm (ringning 2.11.) 1703, dotter till rådmannen i Stockholm Carl Hansson och hans 1:a hustru Elisabet Andersdotter; g 2:o i Stockholm 5.1.1652 m. borgmästaren Hans Olofsson Törne, i hans 2:a gifte, f. i Stockholm c:a 1612, d. i Stockholm 9.3.1671.

Son:

3. Carl greve (sedan 3.1.1698) Piper, överstemarskalk, f. i Stockholm 29.7.1647, d. i fångenskap på Schlüsselburg 29.5.1716. - G. 13.2.1690 m. Christina Törnflycht, f. i Stockhohn 1.1.1673, d. på Krageholm i Sövestads sn 25.3.1752, dotter till kommersrådet Olof Hansson Törne, adl. (8.1.1698) Törnflycht och Margareta Andersen.

VII. Adlercreutz - Ehrensvärd - Jordan.

Descentorium för:

Margaret furstinna till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. Fouché d'Otrante (1909-).

Dotter:

Anna Lovisa Dorotea grevinna Ehrensvärd f. Stockholm 23. 8. 1853, d. - G. Tosterup 30.9.1876 m. Ludvig Vilhelm August greve Douglas, riksmarskalk, f. Zürich 24.11.1849, d. Lysekil 20.7.1916.

Dotter:

Hedvig Ingeborg Madeleine grevinna Douglas f. Gerstorp 2.9.1886.8 - G. Linköping 8.6.1906 m. Charles Louis greve Fouché, 6. hertig d'Otrante, överstestallmästare, f. Elghammar 21.6.1877, skilda 3.1.1931.

Dotter:

Margaret Fouché d'Otrante f. Elghammar 28.3.1909. - G. Björnlunda 2.2.1934 m. Gustav Albrecht Alfred Franz Friedrich Otto Emil Ernst 5. furste till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, greve till Sayn, herre till Homburg, Vallendar, Neumagen och Neuenhemsbach, f. Berleburg 28.2.1907.

Furst Gustav Albrecht till Sayn-Wittgenstein-Berleburg är son till den i en automobilolycka 25.4.1925 omkomne 4. furst Richard till S.-W.-B. och hans gemål Madeleine prinsessa till Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Ätten Sayn-Wittgenstein-Berleburg har ännu i dag som är vidlyftiga släktförbindelser med de regerande furstehusen. Så är en småkusin till ovannämnde furst Richard Eleonore prinsessa till S.-W.-B., f. 1880, änka efter sin kusins son den vid Reims 1914 fallne furst, greve och herre Otto av Schönburg [-Waldenburg], (vars mor även var en prinsessa till S.-W.-B.), sedan 1917 omförmäld med hertig Ludvig Wilhelm i Bayern, f. 1884, bror till nuvarande belgiska änkedrottningen. En kusin till hertiginnan Eleonore var Alexander prins till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, löjtnant vid kejsarens eskort, f. i Tiflis 15.2.1869, d. i Petersburg i duell 16.8.1901 (son till generallöjtnanten vid gardet till häst Ferdinand prins till S.-W.-B. och Paraskeva Alexandrovna av furstliga huset Dadian (Mingrelien), gift i Petersburg 16.2.1894 med Elisabeth von Dingelstedt, f. i Petersburg 10.4.1874, dotter till stabskaptenen vid kejserliga gardet Theodor von Dingelstedt och Helena Tscherkassov, vilkas enda dotter är Paraskeva prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. i Petersburg 11.11.1895, gift i Åbo 1.6.1930 m. läraren vid Heurlinska skolan i Åbo, fil. mag. Birger Hugo Boström, f. i Borgå 12.2.1899, son till fabrikören Viktor Hugo Boström och Fanny Forsman. - En gren av ätten kom till Ryssland 1752 med greve Christian, f. 1725, d. 1797. I sitt första gifte med Amalia Ludovika grevinna Finck von Finckenstein, f. 1740, d. 1771 (i sitt 1774 ingångna andra gifte med Anna furstinna Dolgorukij, änkegrevinna Bestuschev-Rjumin, d. 1789, var han barnlös) hade han bl. a. sonen Peter, f. 1767, d. 1843, rysk generalfältmarskalk, som deltog i kriget 1808-09, och som blev preussisk furste till Sayn och Wittgenstein 1834.9 Av hans barn med Antonina Stanislavovna Snarska, f. 1779, d. 1856, dog grevinnan Antonina i Viborg 20 aug. 1808 tre år gl. För sin äldste son 2. furst Ludvig, f. 1799, d. 1866, grundade fältmarskalken 1860 fideikommisset Sayn med bestämmelse för fideikommissarien att kalla sig furste till Sayn-Wittgenstein-Sayn. Furst Ludvig hade i sitt första gifte (1828) med Stephanie prinsessa Radziwill, f. 1809, d. 1832, dottern prinsessan Marie, f. 1829, d. 1897, förmäld 1847 med tyske rikskanslern Chlodwig 6. furste till Hohenlohe-Schillingsfürst, prins av Ratibor och Corvey,10 f. 1819, d. 1901, och i sitt andra gifte med Leonilla Ivanovna furstinna Bariatinskij, (vars farmor var prinsessan Katarina till Slesvig-Holstein-Beck11 och mor Wilhelmina furstinna Bariatinskij, f. grevinna von Keller, dotter till Christoph greve (29.11.1789) von Keller och fältmarskalkens syster Amalie grevinna till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. 1771, d. 1853), f. 1816, d. 1918, dottern prinsessan Antoinette, f. 1839, d. 1918, förmäld 1857 med Mario furst Chigi della Rovere-Albani, f. 1832, d. 1914, vilkas son är suveräna och militära malteserordens nuvarande (sedan 30.5.1931) stormästare Ludovico furst Chigi della Rovere-Albani, f. 1866. Fältmarskalken furst Peters till Sayn och Wittgenstein yngste son prins Nikolaj till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. 1812, d. 1864, var 1:o gift (1836) med Caroline Elisabeth Ivanovska, f. 1819, d. 1887, Franz Liszts stora kärlek, och från henne skild 1855. Dessa kontrahenters enda dotter Marie prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. 1837, d. 1920, förmäldes 1859 med Constantin prins till Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfärst, av Ratibor och Corvey (kusin till 6. furst Chlodwig), f. 1828, d. 1896. Deras sondotter Franziska prinsessa till Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, av Ratibor och Corvey, f. 1897, är sedan 1917 förmäld med Maximilian Eugen Ludwig ärkehertig av Österrike, f. 1895, ende bror till kejsar Karl I, som konung av Ungern Károly IV.

Det är rätt märkligt att furst Gustav Albrecht till Sayn-Wittgenstein-Berleburg och hans gemål Margaret Fouché d'Otrante båda bland sina anor under 1800-talet ha ett illegitimt barn till en regent. Furst Gustav Albrechts mormor prinsessan Pauline till Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, f. grevinna von Reichenbach-Lessonitz, f. 1858, d. 1927, var sondotter till kurfursten Wilhelm II av Hessen, f. 1777, d. 1847, och Emilie Ortlaepp, f. 1791, d. 1843 (gifta 1841), 1828 upphöjd till grevinna von Reichenbach-Lessonitz. Furstinnan Margarets morfar riksmarskalken greve Ludvig Douglas, f. 1849, d. 1916, åter var dotterson till. storhertig Ludvig I av Baden, f. 1763, d. 1830, och Catharine Werner, d. 1850, kreerad 1827 grevinna von Langenstein und Gondelsheim.

Margaret Fouche d'Otrante är sonsons sondotter till Napoleon I:s och även Louis XVIII:s (juli-sept. 1815) beryktade polisminister Joseph Fouché, f. 1754, d. 1820, som 1809 blev hertig av Otranto (provinsen Lecce i Italien), vars släkt på 1820-talet kom till Sverige. Sonen Paul Athanase greve Fouché, 4. hertig d'Otrante, f. i Paris 25 juni 1801, d. där 11 febr. 1886, gifte sig 2:o i Stockholm 10 aug. 1836 med statsfruns hos drottningen (1829) Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina von Stedingk, f. i Åbo 28 jan. 1802, d. i Helsingfors 25 febr. 1863, skild 1834 från kabinettskammarherren, sedermera ordföranden i överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket, generalmajoren Carl Magnus Vilhelm greve Armfelt, f. 1797, d. 1878, yngste son till Gustaf Mauritz Armfelt. Hon var dotter till den från krigshistorien bekanta generalamiralen Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von Steding, natural. och friherre von Stedingk i hans i Sunds kyrka på Åland 2 juli 1794 ingångna gifte med Lovisa Löf, ur vars 1:a gifte med översten friherre Axel Adam Hierta medlemmar bl.a. av släkterna Westzynthius, Hirn och Tikkanen härstamma. 4. hertigens son Gustave Armand greve Fouché, 5. hertig d'Otrante (furstinnans till Sayn-Wittgenstein-Berleburg farfar), f. i Paris 18 juni 1840, d. på Stjärnholm 5 aug. 1910, gifte sig 2:o i S:t James kyrka i London 5 juli 1873 med engelska legationsrådets i Paris Hon. William George Greys (of the earls Grey) änka statsfrun hos prinsessan av Wales Catharina Terese Lovisa Fredrika Elisabet friherrinna von Stedingk, f. i Stockholm i febr. 1837, d. i Baden-Baden 21 juni 1901, sondotter till generalamiralens broder fältmarskalken Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von Steding, natural., friherre och greve von Stedingk, en av undertecknarna av freden i Fredrikshamn 1809.

Ännu en genealogisk kuriositet. Furst Gustav Albrechts farmors prinsessan Maries till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. friherrinna von Gemmingen-Hornberg, f. 1855, mor var friherrinnan Pauline v. G.-H., f. riksfriherrinna von Ellrichshausen, f. i Stuttgart 24 sept. 1825, d. på Babstadt 24 maj 1865. Carl Johan Adlercreutz' frus friherrinnan Henrietta Amalia Stackelbergs stjuvfarmor fältmarskalken friherre Berndt Otto Stackelbergs, d. på Stor-Heikkilä 4 juni 1787, 2:a hustru åter var riksfriherrinnan Amalia Elisabeth von Ellrichshausen, d. i Åbo 15 apr. 1778.

VIII. Sandels - Wrede.

Descentorium för:

Augusta Ulrika Constantia Charlotta furstinna zu Eulenburg und Hertefeld, grevinna von Sandels, f. Sandels (1853-).

Dotter:

Augusta Ulrika Constantia Charlotta Sandels f. Stockholm 12.5.1853. - G. Stockholm 20.11.1875. m. Philipp Friedrich Alexander Karl Botho I. furste (1.1.1900) zu Eulenburg und Hertefeld, greve von Sandels, f. Königsberg i. Pr. 12.2.1847, d. Liebenberg 17.9.1921 (son till kungl. preussiske kammarherren o. överstelöjtnanten Philipp Konrad greve zu Eulenburg och Alexandrine Amalie Luise von Rothkirch und Panthen, grevinna zu Eulenburg, friherrinna von und zu Hertefeld).

Äldste son:

Friedrich-Wend 2. furste zu Eulenburg und Hertefeld, greve von Sandels, f. Starnberg 19.9.1881, kungl. preussisk kapten vid gardeslantvärnet. - G. Liebenberg 21.5.1904. m. Marie Mathilde Theodora friherrinna Mayr von Melnhof12 f. Wien 8.4.1884, dotter till godsägaren Franz Rudolf friherre Mayr von Meinhof och Mathilde Anna friherrinna von Tinti.

Barn och övriga medlemmar av huset:

Grevar och grevinnor zu Eulenburg, äldste sonen till fursten greve zu Eulenburg und Hertefeld.

IX. Horn - Fleming - Armfelt.

Descentorium för:

Elisabeth Henriette Carola Auguste Gabriele furstinna Fugger Babenhausen, f. grevinna von Plessen (1891-).

Dotter:

Augusta Aurora Cecilia grevinna Lewenhaupt f. Stockholm 1.1.1830, d. Kiel 3.3.1902. - G. Edeby 27.8.1855 m. Wulf Heinrich Bernhard länsgreve von Scheel-Plessen, dansk envoyé, geheimekonferensråd, kammarherre, f. Hannover 16.2.1809, d. Sierhagen 7.7.1876.

Dotter:

Luise Emma Augusta Brigitte länsgrevinna von Scheel-Plessen, palatsdam hos Tyska kejsarinnan, drottningen av Preussen, f. Sierhagen 17.6.1860. - G. Sierhagen 2.5.1882 m. Carl Gabriel Joachim Wilhelm (dansk [läns]) greve (17.7.1895, preussisk greve 29.4.1896) von Scheel-Plessen, kungl. preussisk kammarherre, major, f. Sonderburg 17.11.1845, d. 6.4.1932.

Dotter:

Elisabeth Henrietta Carola Augusta Gabriele grevinna von Plessen f. Sierhagen 8.7.1891. - G. Berlin 10.2.1914 m. Georg Konstantin 6. furst Fugger av Babenhausen, herre till Boos, Heimertingen, Wald, Wellenburg, Burgwalden och Markt, greve av Kirchberg och Weissenhorn, kungl. preussisk ryttmästare, f. Ödenburg 24.7.1889 (son till Karl Georg Ferdinand Jakob 5. furst Fugger av Babenhausen och Eleonore Aloysia Maria prinsessa till Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein).

Barn:

Friedrich Karl Georg Maria arvgreve Fugger av Babenhausen, f. Potsdam 26.11.1914.

Marie Louise grevinna Fugger av Babenhausen, f. Potsdam 8.12.1916.

X. Klöfverskjöld - Schildt - Cruus - Hästesko.

Descentorium för:

Ann-Mari furstinna von Bismarck, f. Tengbom (1907-).

Dotter:

Fredrique Eneström f. Kloten 27.10.1800, d. Nynäs i Haurida sn 29.5.1885. - G. Aranäs i Grenna sn 7.7.1830 m. Johan Magnus Almqvist, kyrkoherde i Skärstad, kontraktsprost, fil. mag., teol. doktor, f. Stockholm 6.9.1799. d. Säby i Skärstads sn 9.10.1873.

Dotter:

Agnes Karolina Lovisa Almqvist f. Skärstad 30.11.1842. - G. Säby 19.8.1869 m. Sven Justus August Tengbom, kapten, f. Beateberg i Bellefors sn 23.7.1842, d. 1906.

Son:

Ivar Justus Tengbom, generaldirektör och chef för byggnadsstyrelsen, slottsarkitekt, f. Vireda 7.4.1878. - G. 1:o 1905 (skilda 1927) m. Hjördis Nordin, f. 1877; 2:o 1931 m. Hedvig Ingeborg Madeleine grevinna Douglas, skild från Charles Louis greve Fouché, 6. hertig d'Otrante. Se VII.

Dotter:

Ann-Mari Tengbom f. Stockhohn 26.7.1907 - G. Berlin 18.4.1928 m. Otto Christian Archibald 3. furste von Bismarck, tyskt ambassadråd i London, f. Schönhausen 25.9.1897 (son till Nicolaus Heinrich Ferdinand Herbert 2. furste von Bismarck och Marguerite Malvine grevinna Hoyos, och sonson till Otto Eduard Leopold 1. furste (sedan 21.3.1871) von Bismarck, f. 1815, d. 1898, tysk rikskansler).

Barn:

Greve och grevinna von Bismarck-Schönhausen.

En av systrarna till Otto 3. furste von Bismarck Goedela grevinna von Bismarck-Schönhausen, f.1896, är gift med fil. doktorn Hermann greve von Keyserling, f. 1880, den kände filosofen och skriftställaren, "Leiter der Schule der Weisheit" i Darmstadt, en kusin (dotter till "järnkanslerns" yngste son greve Wilhelm och Sibylle von Arnim) Dorothee grevinna von Bismarck-Schönhausen, f. 1892, var i sitt första äktenskap (1919-1920) gift med Reinhold greve von Rehbinder (sv. frih. ätten nr 77, grenar introd. i Finland under n:r 3, en gren riksgrevlig 22.7.1787) f. 1888, vars syster Stella grevinna von Rehbinder, f. 1891, gifte sig 1918 med ägaren av Kirstula i Hattula Gustaf Herman friherre Standertskjöld-Nordenstam, f. 1880, d. 1925.

Furst Ottos moster Leopoldine grevinna Hoyos, f. 1870, gifte sig 1880 med Ludwig greve (17. 8. 1898) von Plessen-Cronstern f. 1848, farbror till Elisabeth furstinna Fugger av Babenhausen (se IX). Furst Ottos moders grevinnan Marguerite Hoyos' farfars far Ernst greve Hoyos, friherre zu Stüchsenstein, f. 1768, d. 1849, var sedan 1793 gift med Anne Juliane grevinna av Kuefstein, f. 1776, d. 1836, tillhörande detta mediatiserade hus.

Xl. Simola (Simolin) - Rotkirch.

Ascentorium för:

Marie Luise baronessa von Simolin-Wettberg (1874-) g. m. Friedrich prins av Schönburg-Waldenburg.

Olga Alexandrine prinsessa Radziwill, f. baronessa von Simolin (1886-).

1. Matts Mårtensson Simola, borgare i Åbo, ägde gård i Klosterkvarteret. - G. m. obekant.

Dotter:

2. Anna Mattsdotter Simola. - G. m. Michael Jakobsson Simola (namnet efter svärfaderns gård, som han ärvde), d. kort före 13. 9. 1705.

Son:

3. Matthias Simolin, kyrkoherde i svensk-finska Mikaelsförsamlingen i Reval, prost, f. i Åbo 24. 7. 1684, begr. i Reval 14.6.1753. - G. 2:o i Reval 30.6.1713 m. Catharina Elisabet Rotkirch, f. på Nässelsta i Gryts sn 12.3.1680, d. i Reval -.11.1733, (änka efter en major Dannenfeld), dotter till kaptenen i holländsk tjänst Carl Rotkirch och Maria Elisabet von Scheer; g. 1:o i Reval 7.2.1712 m. Gerdrutha Stampehl, döpt i Reval 26.4.1679, d. i Reval 28.11.1712; 3:o m. Catharina Elisabeth Böhm, begr. i Reval 2.5.1750.

Son13:

4. Carl Gustav Edler von (riksadel 19.6.1754, piltenskt indigenat 14.5.1767, polskt 3.5.1775) Simolin, rysk envoyé i Mitau, f. 1715, d. i Spaa 27.8.1777. - G. m. Anna Dorothea von Korff, döpt i Daudziszek i Litauen 20.6.1734, d. i Mitau 14.5.1776, dotter till Carl Gustav von Korff på Perbohnen och Helena Gertrude von Römer av huset Gruszen.

Son:

5. Christoph Alexander Edler von Simolin, till Gr.-Dselden, döpt i Mitau 27.5.1766, d. på Gr.-Dselden 27.5.1832. - Gift i Kur sieten 27.10.1791 m. m. Charlotte Caroline von der Osten genannt Sacken, i hennes 2:a gifte, f. 13.2.1765, d. på Gr.-Dselden 28.2.1842, dotter till Ulrich von der Osten genannt Sacken på Roth-Pomusch och Agatha von der Osten genannt Sacken av huset Appricken; g. 1:o m. Ernst Nicolaus von Kleist på Subern.

Son:

6. Ulrich Heinrich Alexander (Edler) von Simolin-Wettberg, kungl. preussisk kammarherre, till Gr.-Dselden, Rokaischen, Berghof, Fircks-Assieten, f. på Gr.-Dselden 17.6.1800, d. i Wiesbaden 25.9.1871. - Gift 1:o i Mitau 18.3.1832 m. Luise Juliana Elisabeth von Wettberg, i hennes 2:a gifte, döpt i Kl.-Lahnen 21. 4.1803, d. på Gr.-Dselden 12.4.1846, majoratsfru på Brinckenhof, dotter till Georg von Wettberg på Brinckenhof och Caroline Eva Dorothea von Dorthesen av huset Oldenburg samt skild från Ernst von Oelsen på Gemauerthof; han gift 2:o i Colditz i Sachsen 21.11.1847 m. Florentine Luise von Götz, f. i Dresden 4.2.1819, d. 2.11.1888, begr. på Gr.Altdorf.

Son:

7. Johann Georg Carl Alexander I. baron [3.4.1862] von Simolin-Wettberg14, majoratsherre på Brinckenhof = Gr.-Altdorf, f. på Gr.-Dselden 15.11.1836, d. på Gr.-Altdorf 13.5.1897. - Gift i Vitebsk 20.9.1873 m. Adele Pamela Labunska, f. i Odessa 10.8.1855, d. i Nizza 3.1.1927, dotter till Eustachius Labunski och Victoria Opacka.

Döttrar:

8. Marie Luise 2. baronessa von Simolin-Wettberg, majoratsfru på Gr.Altdorf, f. på Gr.-Altdorf 4.7.1874. - G. 1:o i Petersburg 28.4.1899 m. Jakob Alexejevitj Prosorov, rysk stabsryttmästare vid gardeskyrassiererna, senare överste, d. i Konstantinopel -.2.1923, skilda 28.2.1905; 2:o i Teplitz 9.6.1906 m. Heinrich Otto Friedrich prins av Schönburg- Waldenburg15, kungl. preussisk major i reserven, f: i Waldenburg 17.9.1867 (giftermålet icke "vollkonsentiert"), son till Otto 3. furste, greve och herre av Schönburg, f. 1819, d. 1893, och (förm. 1855) Pamela [von] Labunska, f. 1837, d. 1901, samt sonson till Otto Viktor 2. furste av Schönburg, f. 1785, reg. 1800-1806, d. 1859, och (föma. 1817) Thekla prinsessa till Schwarzburg-Rudolstadt, f. 1795, d. 1861.

Barnlösa.

8. Olga Alexandrine baronessa von Simolin, f. i Petersburg 6.7.1886. - G. i Petersburg -.1.1912 m. Leo Wladislaw Nikolaus prins Radziwill, f. i Berlin 22.12.1888, son till Friedrich Wilhelm Nikolaus Paul Georg furst Radziwill, hertig av Nieswiez,16 f. 1860, d.1914, och (förm. 1883) m. Maria Rosa grevinna Branicka, f. 1863.

Barn:

9. Prinsar Radziwill.

XII. von Essen - Hueck - Blom.

Descentorium för:

Stephanie Auguste furstinna von Wedel, f. grevinna Hamilton (1853-)

Dotter:

Beata Elisabet von Essen af Zellie f. Kronovall 2.3.1761, d. Växjö 21.11.1818. - G. Tunbyholm 1.6.1781 m. Axel greve Hamilton, ryttmästare, f. Baresbäck 5.(6.)10. 1755, d. Kronovall 18.8.1817.

Son:

Jakob Essen greve Hamilton, överståthållare, f. Huseby 12.9.1797, d. Paris 3.5.1864. - G. i Stockholm 12.8.1851 m. Stefanie Fredrika Giesecke, överhovmästarinna, f. Stockholm 1.10.1819, d. Stockholm 25.5.1894.

Dotter:

Stefanie Augusta grevinna Hamilton f. Stockholm 10.5.1852. - G. 2:o Stockholm 27.10.1894 m. Karl Leo Julius I. furste (18.4.1914) von Wedel, riksståthållare, f. Oldenburg 5.2.1842 d. Stockholm 30.12.1919 (son till storhertigl. oldenburgske kammarherren, generallöjtnanten och generaladjutanten Friedrich Wilhelm Karl Ferdinand greve von Wedel och Bertha Sophie Amalie Pauline friherrinna von Glaubitz); g, 1:o Stockholm 10.5.1876 m. Carl Baltzar Ernst greve von Platen, överstekammarherre, f. Stockholm 19.7.1833, d. Stockholm 10.4.1888.

Barnlösa.

XIII. Rudén - Horn - Stålarm.

Descentorium för:

Augusta Maria Margareta hertiginna de Fitz James, f. grevinna Löwenhielm (1830-1915).

Carl Axel greve Löwenhielm (1772-1861) g. m. Luise Renate Henriette Auguste grevinna av Schönburg-Forderglauchau.

Söner:

Gustaf Carl Fredrik greve Löwenhielm, envoyé i Paris, en av rikets herrar, generalinspektor för kavallerit, f. Stockholm 6.10.1771 d. Stockholm 29.7.1856. - G. Paris 18.3.1826 m. Cleonice-Ifigenie de Baguet f. Nimes 22.3.1798, d. Paris 8.5.1853.

Dotter:

Augusta Maria Margareta grevinna Löwenhielm f. Paris 6.7.1830, d. Montjustin 19.3.1915. - G. Paris 17.5.1851 m. Edouard-Antoine-Sidoine 6. hertig de Fitz-James, f. Paris 21.6.1828, d. Montjustin 23.9.1906 (son till Jacques 5. hertig de Fitz-James och Marguerite de Marmier).

Son:

Jacques-Gustave-Sidoine 7. hertig de Fitz-James, fransk marinkapten, f. Paris 10.2.1852. - G. Marseille 15.5.1902 m. Emma Gandouard de Magny, f. Vesoul 1850, d. Marseille 27.2.1919. - Barnlösa.

Carl Axel greve Löwenhielm, statsråd, en av rikets herrar, f. Stockholm 3.11.1772, d. Stockholm 9.6.161. - G. 2:o Hamburg 31.7.1826 m. Luise Renate Henriette Auguste grevinna och Herrin av Schönburg-Forderglauchau f. 7.3.1783, d. Dresden 20.5.1859, dotter till Karl Heinrich (reg. sedan 4.6.1800) greve och herre av Schönburg, greve och herre till Glauchau och Waldenburg och Julie Eleonore Auguste grevinna von Lüttichau; g. 1:o i Glauchau 7.4.1806 m. Gustaf greve von Düben, chargé d'affaires, kammarherre, f.1.4.1774, d. Petersburg 22.6.1812. - Barnlösa.

(Ur 2:a giftet med greve Gustaf von Düben en son, med vars son grevliga ätten utdog, och en dotter g. m. landshövdingen Johan Carl friherre Åkerhielm af Margretelund, men barnlös.)

Hertigliga ätten de Fitz-James utgör yngre grenen av hertigliga ätten Berwick, som härstammar från konung James II (VII):s av England och Skottland naturliga son med Arabella Churchill James Fitz-James, f. 1670, d. 1734, kreerad hertig of Berwick 1688 (1687?), fransk hertig de Fitz-James 1710. Äldre grenen bär sedan 1738 även spanska titeln hertig de Alba de Tormes.

Till furstliga och grevliga ätten Schönburg torde även. Arvid Wittenbergs hustru sedan 1635 Anna av Schönburg, d. 1650, ha hört. Grevinnan Luise Renate Henriette Augustes av Schönburg-Forderglauchau kusins dotter Olga Klara grevinna av Schönburg-Forderglauchau, f. 1831, d. 1868, blev 1852 förmäld med Wilhelm 4. furste och herre till Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, f. 1817, d. 1887, vilka äro farföräldrar till furst Gustav Albrechts till Sayn-Wittgenstein-Berleburg mor furstinnan Madeleine till S,W.-B., f. prinsessa till Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Se VII o. s. 39.

XIV. Raumannus - Kurck.

Descentorium för:

Arvid greve Posse (1782-1826) g. m. Christine prinsessa Bonaparte.

Son:

Fredrik greve Posse, generalmajor, f. Stralsund 29.9.1722, d. Ekhammar 14.9.1801. - G. Malmbäck 7.8.1774 m. Carolina Stedt f. Viresjö 14.8.1751, d. Fågelvik 8.1.1835.

Son:

Arvid greve Posse, kammarherre, f. 11. 6. 1782, d. Buenos Aires -.5.1826. - G. Rom 28.3.1818 (skilda 1824) m. Christine-Charlotte-Alexandrine-Egypte prinsessa Bonaparte f. 19.10.1798, d. Rom 19.5.1847, omg. 20.7.1824 m. lord Dudley Coutts Stuart, f. 11.1.1803, d. Stockholm 17.11.1854, dotter till Lucien Bonaparte, furste (8.8. och 2.9.1814) di Canino e di Musignano, fransk prins (22.3.1815, av Napoléon I under "de 100 dagarna", värdigheten ej erkänd av Napoléon III), och hans l:a gemål Christine (Catherine) Boyer.

Barnlösa.

XV. Raumannus - von Essen.

Ascentorium för bl.a.:

Freda-Antoinette furstinna zu Dohna-Schlobitten, f. grevinna von Arnim (1905-).

Hans-Karl 6. furste zu Carolath-Beuthen (1892-).

Sieglinde, Rosmarie o. Felicitas prinsessor till Salm-Horstmar, vild- och rhengrevinnor (1915, 1918, 1920-).

Guidotto 2. furste von Donnersmarck (1888-).

Wilhelm-Edzard 3. furste zu Innhausen und Knyphausen (1908-). Jfr. även XIV.

1. Simon Påhlsson, rådman i Raumo, levde ännu 1651.

Son:

2. Paulus Simonis, Raumannus, kyrkoherde i Mouhijärvi, d. 1682. -G. 1650 m. Agneta Henriksdotter.

Son:

3. Johan Paulin greve (31.12.1719) Lillienstedt, f. i Björneborg 14.6.1655, d. på Divitz i Pommern 26.9.1732, rikskansliråd, president i wismarska tribunalet. - G. 1:o på Marieholm i Leksbergs sn 7.8.1692 m. Brita friherrinna Cronhielm, f. i Stockholm 6.9.1661, d. i Stockholm 29.6.1697; 2:o i Stockholm 9.10.1698 m. Margareta Törnflycht, f. i Stockholm 13.5.1682, d. i Stralsund 24.8.1729, dotter till kommerserådet Olof Törne, adl. (8.1.1698) Törnflycht och Margareta Andersen.

Döttrar:

4. Christina Margareta Eleonora grevinna Lillienstedt, f. 1700, d. 1784. - G. 1717 m. Carl greve Posse, f. 1687, d. 1737. Se XIV.

4. Hedvig Maria Fredrika grevinna Lillienstedt, f. 1705, d. i Stralsund 27.2.1780. - G. 28.1.1734 m. Carl Detlof friherre von Krassow, f.29.1.1695, d. på Divitz 26.8.1770, överste i kurpfalzisk tjänst, överstelöjtnant vid drottningens livregemente, son till geheimerådet och presidenten i krigskommissariatet samt licenskollegium i Mecklenburg, generallöjtnanten i svensk tjänst Adam Philip von Krassow, friherre (14.6.1731) von Krassow och Anna Hedvig Wolfratt.

Barn:

5. Hedvig Birgitta Magdalena friherrinna von Krassow, f. 1736, d. 1778. - G. 1758 m. Carl Julius Bernhard greve von Bohlen, f. 1738, d. 1813. Se A.

5. Carl Georg friherre von Krassow, f. 1740, d. 1779. - G. 1770 m. Jeanna Christina friherrinna von Essen, f. 1754, d. 1825. Se B.

A.

5. Hedvig Birgitta Magdalena friherrinna von Krassow, f. 6.3.1736, d. på Karlsburg i Pommern 18.2.1778. - G. 29.3.1758 m. Carl Julius Bernhard greve von Bohlen, i hans 1:a gifte, f. på Karlsburg 17.1.1738, d. 10.1.1813, en av rikets herrar, generallöjtnant, son till svenske kammarherren och regeringsrådet i Pommern Karl Heinrich Bernd riksgreve (11.9.1745) von Bohlen och Anna Eleonora von Normann; g. 2:o m. Agnes von Strantz, d. 22.9.1807.

Son:

6. Friedrich Ludwig greve von Bohlen, f. 9.10.1760, d. 28.3.1828, kurhessisk hovmarskalk och kammarherre. - G. m. Caroline Elisabeth Agnes Sophie von Walsleben, f. 8.2.1781, d. 6.9.1857, av tysk uradlig ätt.

Döttrar:

7. Caroline Elisabeth Agnes Sophie grevinna von Bohlen, f. 24.7.1798, d. i Venezia 14.1.1858. - G. 16.9.1817 m. Theodor Alexander Friedrich Philipp von Bismarck[-Schönhausen], (preussisk) greve (21.2.1818) von Bismarck-Bohlen, f. på Schönhausen 11.6.1790, d. på Karlsburg 1.5.1873, son till kungl. preussiske översten och brigadjären Ernst Friedrich Alexander von Bismarck (farbror till rikskanslern Otto I. furste von Bismarck, se X) och Henriette Dorothee Margarete Luise von Miltitz.

Son:

8. Friedrich Alexander greve von Bismarck-Bohlen, f. på Karlsburg 25.6.1818, d. på Karlsburg 9.5.1894, kungl. preussisk general av kavalleriet och generaladjutant. - G. i Dresden 20.5.1850 m. Pauline von Below, f. i Mainz 19.7.1825, d. på Karlsburg 15.2.1889, dotter till kungl. preussiske generallöjtnanten Wilhelm Adolf Hans Heinrich von Below och Auguste Zimmermann (se under B).

Barn:

9. Karoline grevinna von Bismarck-Bohlen, f. i Berlin 31.3.1851, d. i Baden-Baden 12.10.1912. - G. 1:o på Karlsburg 28.12.1871 m. Georg Werner greve von Arnim av huset Boitzenburg, f. i Berlin 3.5.1845, d. i Görbersdorf 6.9.1881, kungl. preussisk ryamästare à la suite, son till kungl. preussiske majoren Georg Karl Albrecht greve von Arnim och Anna grevinna von der Schulenburg; 2:o på Mellenau 24.7.1889 m. Traugott Hermann greve von Arnim, f. 20.6.1839, d. på Muskau 22.1.1919, den föregåendes broder.

Son:

10. Adolf Friedrich Heinrich greve von Arnim, f. i Berlin 31.3.1875, d. på Bühlerhöhe invid Baden-Baden 30.4.1931, jur. dr., kungl. preussisk ryamästare. - G. i Dresden 29.5.1926 m. Sophie grevinna till Lippe-Weissenfeld, f. i Dresden 21.2.1876, dotter till Franz greve och ädel herre till Lippe-Weissenfeld och Sophie Friederike Marie friherrinna von Beschwitz.

Dotter:

11. Freda-Antoinette grevinna von Arnim, f. på Blumberg 19.4.1905. - G. på Muskau 29.5.1926 m. Wilhelm Hermann Alexander Richard 3. furste zu Dohna-Schlobitten, borggreve zu Dohna, f. i Potsdam 11.12.1899, son till Richard Emil 2. furste zu Dohna-Schlobitten, borggreve zu Dohna17 och Marie Mathilde prinsessa till Soms-Hohensolms-Lich.18

Barn:

12. Borggreve och greve, borggrevinna och grevinna zu Dohna-Schlobitten .

9. Theodor Wilhelm Eberhard Johannes greve von Bismarck-Bohlen, f. i Berlin 12.10.1854, d. på Semlow 19.7.1894, kungl. preussisk ryamästare. - G. på Semlow 30.6.1883 m. Elisabeth Henriette Pauline Luise Alexandra grevinna von Behr-Negendank, f. på Semlow 24.11.1861, dotter till kungl. preussiske kammarherrn och verkliga geheimerådet Ulrich Karl August Wilhelm Hermann Axel greve von Behr-Negendank och Elma Sophie Elisabeth Amalie grevinna zu Innhausen und Knyphausen.

Dotter:

10. Theda Elma Pauline Johanna Karoline Elisabeth, grevinna von Bismarck-Bohlen, f. 1885. - G. 1907 m. sin mors kusin Dodo Karl Tido Albert Edzard 2. furste zu Innhausen und Knyphausen f. 1876; d. 1931. Se B.

7. Julie Susanne Friederike Luise Philippine grevinna von Bohlen, f. i Kassel 10.6.1800, d. i Berlin 26.3.1866. - G. på Karlsburg 12.11.1816 m. Karl Lazarus Friedrich Ludwig Gebhard greve Henckel, friherre von Donnersmarck, f. på Neudeck 5.3.1772, d. i Breslau 12.7.1864, arvöverlantmunskänk i hertigdömet Schlesien, kungl. preussisk överste, son till arvöverlantmunskänken osv. Erdmann Gustav greve Henckel, friherre von Donnersmarck och Rudolfine Wilhelmine Charlotte friherrinna von Dyherrn und Schönau av huset Reesewitz.

Barn:

8. Klara grevinna Henckel, friherrinna von Donnersmarck, f. 18.6.1823, d. på Lübchen 6.8.1905. - G. i Breslau 5.6.1842 m. Feodor (Friedrich) Wilhelm Heinrich Kaspar greve von Francken-Sierstorpff, f. i Koppitz 29.7.1816, d. i Breslau 24.12.1890, kungl. preussisk major, son till Friedrich Wilhelm greve von Francken-Sierstorpff och hans 2:a hustru Mathilde Adelheid Anna Hentschel von Gilgenheimb.

Son:

9. Johannes Friedrich Wilhelm Heinrich Kaspar Egon Hubertus Ferdinand greve von Francken-Sierstorpff, f. i Koppitz 2.10.1858, d. i Berlin 13.1.1917, kungl, preussisk kammarherre och major vid reserven. - G. i Brooklyn 27.4.1892 m. Mary Knowlton, f. i Brooklyn 2.7.1870.

Son:

10. Hans Clemens Hermann Friedrich Wilhelm Heinrich-Kaspar Alexander Maria greve von Francken-Sierstorpff, f. på Franzdorf 30.7.1895, kungl. preussisk oberlöjtnant. - G. i München 28.10.1920 m. Elisabeth (Lily) Charlotte Luise Helene prinsessa till Hohenlohe-Oehringen, f. i Sommerberg 31.7.1896, dotter till kungl. preussiske överstelöjtnanten à la suite Friedrich Karl prins till Hohenlohe-Oehringen19 och Marie Augusta Cesarine Melanie grevinna von Hatzfeldt (av huset Wildenburg).

8. Wanda Hedwig Agnes Auguste Luise Luitgard Clamorine grevinna Henckel, friherrinna von Donnersmarck, f. i Breslau 1.11.1826, d. i Firenze 11.2.1907. - G. i Breslau 8.3.1843 m. Ludwig Ferdinand Carl Erdmann Alexander Deodatus prins von Schönaich-Carolath, i hans 1:a gifte, f. 26.6.1811, d. 22.1.1862, son till Karl Wilhelm Philipp Ferdinand prins von Schönaich-Carolath och Blanka Auguste Caroline Hermine Olympie grevinna von Pückler-Muskau, i dennas 1:a gifte; gift 1:o 4.10.1840 m. Adelheid Elisabeth Lucie Ida Constanze Dorothea Henriette prinsessa von Schönaich-Carolath, f. 9.12.1823, d. 27.8.1841.

Barn:

9. Karl Ludwig Erdmann Ferdinand 5. furste zu Carolath-Beuthen, f. i Dresden 14.2.1845, d. i Homburg v. d. H. 6.7.1912, kungl. preussisk generalmajor à la suite. - G. 1:o på Trachenberg 23.4.1866 m. Elisabeth grevinna von Hatzfeldt av huset Trachenberg, f. på Trachenberg 19.11.1839, d. i Untermais vid Meran -.1.1914, skilda 29.4.1881 (halvsyster till Hermann I. hertig zu Trachenberg, 3. furste von Hatzfeldt, se I D); 2:o på Festenberg 4.2.1886 m. Katharina Emmy Jenny Helene grevinna von Reichenbach-Goschutz, f. på Schönwald 10.3.1861, dotter till överarvjägmästaren i Schlesien, kungl. preussiske ryttmästaren Heinrich Gottlob Eugen Hugo greve von Reichenbach-Goschutz (farmodern var en prinsessa till Schwarzburg-Sondershausen) och Helene Charlotte Anna grevinna von Bethusy-Huc.

Barn:

10. Hans-Karl Erdmann Ludwig Hugo Heinrich Ferdinand 6. furste zu Carolath-Beuthen, greve von Schönaich och friherre zu Beuthen, f. i Carolath 9.8.1892, kungl. preussisk oberlöjtnant vid reserven. - G. i Carolath 21.41920 m. Irene Paula Bertha Christiane Luise von Anderten, f. i Berlin 6.1.1897, dotter till kungl. preussiske översten Klaus Eberhard William Adolf von Anderten (fallen vid Butte de Souain, Champagne, 10.3.1916) och Christiane Ina Marie Gallus.

Barn:

11. Prins och prinsessor von Schönaich-Carolath.

10. Sabine Wanda Helene Luise Friederike Katharine prinsessa von Schönaich-Carolath, f. i Carolath 12.10.1893. - G. i Potsdam 2.8.19144 med Emich Karl Rudolf Friedrich Wilhelm Otto prins till Salm-Horstmar, vild- och rhengreve, f. i Varlar 5.2.1883, ryamästare, son till Otto I Friedrich Karl 2. furste och rhengreve till Salm-Horstmar, vildgreve till Dhaun och Kyrburg, rhengreve till Stein och Emilie Amalie Modeste Ernestine Bernhardine grevinna till Lippe-Biesterfeld (faster till den till 1918 regerande furst Leopold IV till Lippe).

Döttrar, prinsessor till Salm-Horstmay, vild- och rhengrevinnor:

11. Sieglinde Emmy Katharina Elisabeth Erika Rosy Friederike Karola, f. i Carolath 27.8.1915.

11. Rosmarie Sabine Adelheid Anna Luise Wanda Henriette, f. i Potsdam 24.2.1918.

11. Felicitas Sophie Katharine Margarethe Hermine Irene, f. i Potsdam 31.3.1920.

9. Luise Wanda Julie Agnes prinsessa von Schönaich-Carolath, bayersk palatsdam, f. i Breslau 4.11.1847, d.-.10.1929. - G. i Carolath 221.9.1869 m. Friedrich Karl Ludwig Reinhard greve von Luxburg, jur. dr. h. c., kungl. bayersk kammarherre och regeringspresident, f. i Dresden 21.8.1829, d. i Würzburg 23.111905, son till kungl. bayerske kammarherren, statsrådet och envoyen Friedrich Christian Johann greve von Luxburg och Maria Anna friherrinna von Gumppenberg-Pöttmes.

Son:20

10. Heinrich Georg Ludwig greve von Luxburg, f. i Würzburg 26.9.1874, kungl. bayersk kammarherre och överstelöjtnant. - G. i Schlitz 1.2.1911 m. Marie Anna grevinna av Schlitz, benämnd av Görtz, f. i .Schlitz 20.8.1883, dotter till Emil Friedrich Franz Maximilian greve och herre (chef för huset sedan 7.12.1885) av Schlitz, benämnd av Görtz och Sophia Julia Camilla de Villeneuve Cavalcanti Albuquerque (kusin till hertiginnan Eleonore i Bayern och furstinnan Anna von Donnersmarck, f. prinsessor till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, se ss 39, 40, 58, 79).

9. Wanda Adelheid Bianka Clementine Cäcilie prinsessa von Schönaich-Carolath, f. i Breslau 15.2.1849, d. på Mellendorf 29.5.1925. - G. i München 7.10.1872 m. Georg Heinrich Friedrich August prins von Schönaich-Carolath,21 f. på Saabor 12.8.1846, d. på Mellendorf 23.2.1910, son till kungl. preussiske ryttmästaren Ferdinand Heinrich Erdmann prins von Schönaich-Carolath och Johanne Eleonore Friederike Eberhardine prinsessa Reuss-Schleitz-Köstritz [y.l.).

Son:

10. Johann Georg Ludwig Ferdinand August prins von Schönaich-Carolath, f. på Saabor 11.9.1873, d. i Wölfelsgrund 6.4.1920, kungl. preussisk major à la suite. - G. i Greiz 7.10.1907 m. Hermine prinsessa Reuss ä. l., i hennes I:a gifte, f. i Greiz 17.12.1887, dotter till Heinrich XXII furst Reuss ä. l. och Ida Marie Auguste Friederike prinsessa till Schaumburg-Lippe; förm. 2:o på Huize Doorn 5.11.1922 m. Friedrich Wilhelm II Viktor Albert Tysk kejsare, konung av Preussen (till 1918), i hans 2:a gifte, f. i Berlin 27.1.1859.

Barn:

11. Prinsar och prinsessor von Schönaich-Carolath.

9. Heinrich Ludwig Erdmann Ferdinand prins von Schönaich-Carolath, f. på Amtitz 24.4.1852, d. på Amtitz 20.6.1920, kgl. preussiskt lantråd. - G. på Droyssig 4.10.1888 m. Margarete prinsessa av Schönberg-Waldenburg, f. på Droyssig 18.7.1864, dotter till Hugo prins av Schönberg-Waldenburg och Christiane Hermine Amalie Luise Henriette prinsessa Reuss ä. l., samt mors kusin till nyligen avlidne Hendrik (Heinrich) prins av Nederländerna, hertig till Mecklenburg. - Barnlösa.

8. Guido Georg Friedrich Erdmann Heinrich Adelbert greve Henckel, furste (18.1.1901) von Donnersmarck, f. i Breslau 10.8.1830, d. i Berlin 19.12.1916, arvöverlantmunskänk i hertigdömet Schlesien, tekn. dr. h. c., kungl. preussiskt verkligt geheimeråd och medlem av kungl. preussiska statsrådet. - G. 1 :o i Paris 28.10.1871 m. Therese Pauline Blanche Lachmann, i hennes 3:e gifte, f. i Moskva 7.5.1826, d. på Neudeck 21.1.1884 (g. 1:o m. bankiren i Moskva Franz Hyacinth Villoing; 2:o m. Albino Francisco de Paiva, skilda 16.8.1871); 2:o i Wiesbaden 11.5.1887 m. Katharina Slepzóv, i hennes 2:a gifte (tidigare gift och skild Muravjev), f. i Petersburg 17.2.1862, d. 10.2.1929.

Son:

9. Guidotto Karl Lazarus greve Henckel, 2. furste von Donnersmarck, f. i Berlin 23.5.1888. - G. i München 14.2.1909 m. Anna Luise Konstantia prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. i Egern 12.9.1884, dotter till Franz Emil Luitpold prins till Sayn-Wittgenstein-Berleburg och Julia Felicia Maria de Villeneuve Cavalcanti Albuquerque (se ss. 39, 78).

Söner:

10. Grevar Henckel, friherrar von Donnersmarck; likaså övriga medlemmar av ätten.

B.

5. Carl Georg friherre von Krassow, f. 8.9.1740, d. på Pansewitz på Rügen 30.10.1779, överjägmästare i Pommern, hovjägmästare och hovmarskalk. - G. på Kavlås i Hömbs sn 18.8.1770 m. Jeanna Christina friherrinna von Essen,22 f. 10.7.1754, d. i Stralsund 27.4.1825, dotter till kammarherren Fredrik Ulrik friherre von Essen och Anna Charlotta friherrinna Kruuse af Verschou samt sondotter till Reinhold Vilhelm friherre (25.6.1719) von Essen, f. 1669, d. i Uleåborg 3.5.1732, landshövding i Österbotten sedan 1720, generalmajor av infanteriet, och hans 2:a hustru Margareta Christina grevinna Frölich, i dennas 3:e gifte.

Son:

6. Friedrich (Fritz) Heinrich (preussisk) I. greve (15.10.1840) von Krassow, f. i Stralsund 12.6.1775, d. i Stralsund 14.3.1844, kammarherre, överstelöjtnant i armen. - G. 13.6.1811 m. sin kusin Jakobina Gustava friherrinna von Essen, f. på Kavlås 1.2.1793, d. i Stralsund 7.11.1877, dotter till Reinhold Jakob friherre von Essen och Gustava Eleonora friherrinna Rudbeck samt sondotter till Fredrik Ulrik friherre von Essen och Anna Charlotta friherrinna Kruuse af Verschou (se ovan).

Son:

7. Karl Reinhold Adolf 2. greve von Krassow, f. i Stralsund 15.4.1811, d. på Pansewitz 13.2.1892, arvjägmästare i furstendömet Rügen och landet Barth, kungl. preussiskt geheimeråd och regeringspresident. - G. i Berlin 31.8.1840 m. Wilhelmine Luise Klementine von Below, f. i Potsdam 11.3.1819, d. på Divitz 12.9.1888, dotter till preussiske generallöjtnanten och guvernören i Mainz Wilhelm Adolf Hans Heinrich von Below och Auguste Zimmermann (se ovan A).

Dotter:

8. Luise Eleonore Karoline Amalie friherrinna von Krassow, f. i Franzburg 31.10.1843, d. på Lütetsburg 7.2.1930. - G. på Divitz 7.6.1861 m. Edzard Friedrich Ludwig Karl Adolf Theodor I. furste (1.1.1900) zu Innhausen und Knyphausen, f. i Hannover 14.12.1827, d. på Lütetsburg 16.1.1908, kungl. preussiskt verkligt geheimeråd, son till kungl. hannoveranske kammarherren, geheimerådet och envoyén Karl Wilhelm Georg greve zu Innhausen und Knyphausen och Luise Sophie Charlotte Friederike grevinna von Kielmansegg. - Ättlingar: furste resp. grevar och grevinnor zu Innhausen und Knyphausen.

Son:

9. Dodo Karl Tido Albert Edzard 2. furste zu Innhausen und Knyphausen, f. på Lütetsburg 27.10.1876, d. på Lütetsburg 12.5.1931. - G. på Karlsburg 10.10.1907 m. sin kusins dotter Theda Elma Pauline Johanna Karoline Elisabeth grevinna von Bismarck-Bohlen, f. i Berlin 7.12.1885, kungl. preussisk palatsdam. Föräldrar, se under A.

Son:

10. Wilhelm-Edzard Viktor Oskar Theodor Dodo Fritz Ulrich 3. furste zu Innhausen und Knyphausen, ädel herre zu Lütetsburg und Bergum, f. på Lütetsburg 7.9.1908.


Av furstliga giftermål med finska och svenska förbindelser må ännu nämnas:

Nikolaj Nikolajevitj hertig (sedan 23.11.1890) von Leuchtenberg, f. i Geneve 17.10.1868, d. i Ruth, Vancluse, 2.3.1928, bataljonschef i Preobraschenska gardesregementet och flygeladjutant (sonson till Maximilian 2. hertig von Leuchtenberg, f. 1817, d. 1852, och (g. 1839) Maria Nikolajevna storfurstinna av Ryssland, f. 1819, d. 1876, samt son till Nikolaj Maximilianovitj furst Romanovskij, 3: hertig von Leuchtenberg, f. 1843, d. 1891, i hans förbindelse med Nadeschda Sergijevna Annenkov (fru Akinfov), sedan 1879 grevinna Beauharnais, f. 1840, d. 1891), gift i Petersburg 6.5.1894 med Maria Nikolajevna grevinna Grabbe, f. i Zarskoje Selo 23.11.1869, dotter till generallöjtnanten Nikolaj greve Grabbe, f. 20.9.1832, d. 1896, och (g. 23.4.1862) Alexandra grevinna Orlov-Denisov, hovfröken, (dotter till generallöjtnanten Feodor Vassiljevitj greve O.-D. och Elisabet Alexejevna grevinna Nikitin). Hennes farfars nedannämnde Paul Gustav G:s far var "kreisräntmästaren" i Kexholm Christopher von Grabbe och Justina Regina von Heuser, för vilka följande barn. äro antecknade i nämnda stads historieböcker:

Helena Elisabeth, f. 22.5.1788, d. 16.11. s. å.

Paul Gustav, f. 21.12.1789, hetman över donska kosackhären, general av kavalleriet, generaladjutant vid kejsarens svit, ledamot av riksrådet, införd 3.3.1856 i estländska adelsmatrikelns 3:e kl., nr. 200, rysk greve 18.8.1863, d. 27.7.1875. - Gift 1:o med Vera Michailovna Skoropadski, f. 29.6.1801, d. 12.2.1828, dotter till löjtnanten Michail Jakovlevitj Skoropadski och Pulcheria Ivanovna Markevitsch; 2:o m. Katarina Roola.

Carolina Helena, f. 5.3.1791

Petter Christopher, f. 12.2.1792

Elisabeth, f. 16.1.1795.

Augusta Amalia, f. 3.9.1796


Svenske envoyéns i Rom friherre Carl Nils Daniel Bildts, f. 1850, d. 1931, en av de aderton i svenska akademien, dotter i 2:a giftet (1890) med Hedvig Alexandra Keiller, f. 1864, Alice Blanceflor Bildt, f. i Siena 1.9.1891, gifte sig i Abbazia 14.2.1924 med Andrea prins Boncompagni-Ludovisi, f. i Rom 3.2.1884 (gift 1:o 1916 med Margaret Preston Draper, f. 1891, skilda 1924), son till senatorn Luigi prins Boncompagni-Ludovisi, f. 1857, d. 1928, i hans 1881 ingångna gifte med Isabella Rondinelli-Vitelli, markisinna di Bucine, f. 1861, och ättling i sjätte led från Antonio B.-L. 4. furste av Piombino, f. 1735, d. 26. 4. 1805, reg. 24.5.1777-18.3.1805, då Piombino följande dag av Napoleon I gavs åt hans syster Elisa Bonaparte förmäld med Felice Bacchiocchi. Genom artikeln 100 i Wienkongressens akt tillförsäkrades huset Boncompagni-Ludovisi dess possessioner, men suveräniteten över Piombino och ön Elba överläts till storhertigen av Toscana.

Prinsessan Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, f. Bildt, härstammar bl. a. från Henrik Rehbinder, natural. och friherre Rehbinder, till Kavantholm i St. Andreae, Viljakkala i Tavastkyro, chef för den finska militien och guvernör i Finland, f. 1604, d. 1680.


Den nuvarande grevens och herrens till Pappenheim, Ludwig, f. i Berlin 8.6.1898 (förm. i Marquartstein 1.6.1922 m. Liutta friherrinna von Ribaupierre, f. i München 19.12.1900) mor änkegrevinnan Julie till Pappenheim, f. grevinna Rüdiger, f. i Lublin 25.6.1868, förm. i Baden-Baden 24.4.1896 m. greve Ludwig, f. i Pappenheim 20.3.1862, d. i Pappenheim 5.6.1905, var dotter till Fredrik greve Rüdiger, döpt i Mitau 13.4.1823, d. på Dojlidy 17.9.1904, och (gifta i Warschau 8.11.1860) Sophie von Krusenstern, f. i Warschau 25.2.1842, d. i Bad Liebenstein 22.9.1926. Denna sistnämnda tillhörde den svenska adliga ätten von Krusenstjerna, adl. 9.3.1649, introd. 1650 under n:r 460. Se vidare Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor. Genom sin farmor Anastasia grevinna von Schlieffen härstammar greve Ludwig till Pappenheim även från ryska släkter, ity att grevinnan Anastasias far greve Karl von Schlieffen var gift med Katarina. Petrovna grevinna Schuvalov, f. 1801, d. 1858.


Nuvarande 3. fursten till Ysenburg och Büdingen [i Wächters-bach], Otto Friedrich, f. i Halberstadt 16.9.1904, är son till arvprins Ferdinand Maximilian, f. i Wächtersbach 25.6.1880, d. i Berlin 11.3.1927, och Margita grevinna von Dönhoff, f. i Beseritz 19.4.1876, förmälda i Freiburg i. Br. 19.12.1903. Hennes föräldrar äro åter Otto greve von Dönhoff, friherre von Krafft, f. i Königsberg i. Pr. 28.9.1835, d. i Darmstadt 23.1.1904, och (gifta i Heiligenkreuz 4.5.1875) Mira grevinna von Schlippenbach, f. i Berlin 20.11.1851, som tillhör svenska grevliga ätten Schlippenbach (1.6.1654, intr. s. å. under n:r 20), vars medlemmar i Tyskland i dag som är skriva sig friherrar av Liuksiala, vilket gods av drottning Kristina tilldelats stamfadern.

För Elgenstierna är i den publicerade utredningen okänd grevinnan Friederike Christiane Elisabeth von Schlippenbach gift med den 14 aug. 1799 avlidne Wilhelm Christian greve till Solms-Sonnenwalde[-Alt-Pouch], från vilka bl. a. härstamma den nuvarande furstinnan till Solms-Hohensolms-Lich och hennes systerson Friedrich-Wolfgang greve till Castell-Rüdenhausen, f. 1906, förm. 1931 m. Karoline Mathilde prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha, hertiginna till Sachsen, f. 1912, syster till prinsessan Sibylle av Sverige. Grevinnan Friederike Christiane Elisabeth von Schlippenbach är uppenbart dotter till Carl Ernst (tab. 4).

För Elgenstierna är även obekant Agnes grevinna von Schlippenbach, f. 29.5.1812, d. 5.4.1857 (sannolikt dotter till Carl Fredrik Vilhelm, tab. 5), g. I5.3.1830 m. Friedrich Wilhelm Adolf greve von Hahn, fideikommissarie till Basedow-Pleetz och arvlantmarskalk av landet Stargard, (son till Ferdinand greve von Hahn, f. 1779, d. 1805, och Luise von Wolffradt, i hennes 1:a gifte, f. 1784, d. 1851, av sv. adl. ätten nr. 563: Wulfrath), f. i Grabowhöfe 18.5.1804, d. i Berlin 7.7.1859, i hans 2:a (mellersta) gifte (se bl. a. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 1922, s. 384). Deras sonsons dotter är Salburg Luise grevinna von Hahn, f. 1885, g. 1905 m. Alexander (oldenburgsk) greve (25.4.1896) von Welsburg, f. 1878, d.1930, son till Elimar hertig av Oldenburg, f. 1844, d. 1895, i hans icke ståndsmässiga äktenskap (1876) m. Natalie friherrinna Vogel von Friesenhof, f. 1854. Hertig Elimar var, som bekant, son till August storhertig av Oldenburg, d. 1853, och hans 3:e gemål Cecilia prinsessa av Sverige, d. 1844, konung Gustav IV Adolfs yngsta dotter.


Wilhelm hertig (sedan 1806) av Württemberg, f. 27.12.1761, general i dansk tjänst och krigsminister i Württemberg, d. 10.8.1830 (bror till bl. a. konung Friedrich I av Württemberg, känd genom sitt ståthållarskap i Viborg,23 och till prinsessan Sophie av Württemberg, sedermera kejsarinnan Maria Feodorovna av Ryssland, Paul I:s gemål, som beredde de flesta av sina bröder befattningar i Ryssland), äktade 23.8.1800 Wilhelmine von Tunderfeldt-Rhodis, f. 18.1.1777, d. 6.2.1822, kallad borggrevinna von Rhodis.24 Barnen i deras äktenskap blevo grevar och grevinnor von Württemberg utan tronföljdsrätt. Andre sonen greve Wilhelm, f. 1810, d. 1869 förm. 1:o 1841 m. Theodolinde prinsessa von Leuchtenberg (yngsta syster till bl. a. drottning Josefina av Sverige och Norge, Oskar I:s gemål, och Maximilian 2. hertig von Leuchtenberg, se s. 8025), f. 1814, d. 1857, och 2:o 1863 m. Florestine prinsessa av Monaco (faster till den kände oceanografen furst Albert I), f. 1833, d. 1897, blev 28.5.1867 hertig (i primogenitur) von Urach (ättemedlemmarna resp. furstar och furstinnor von U., grevar och grevinnor von Württemberg). Sonen i detta senare äktenskap Wilhelm 2. hertig von Urach, f. 1864, d. 1928, förm. I:o 1892 m. Amalie hertiginna i Bayern (halvsyster till Belgiernas änkedrottning Elisabeth), f. 1865, d. 1912, och 2:o 1924 m. Wiltrud prinsessa av Bayern (syster till kronprins Rupprecht), f. 1884, blev på grund av sin härstamning 1918 utsedd till konung av Litauen och skulle bära namnet "Mindove II", men hann ej bestiga tronen, innan tyska ockupationen tog slut. Hans 3:e son (ur 1:a giftet) furst Albrecht, f. 1903, har tillföljd av sitt i Oslo 1931 ingångna gifte med Rosemary Blackadder avstått från sitt namn greve von Württemberg.

Henrik Tunder (av en från Lüneburg härstammande släkt), borgmästare i Narva, d. 1694, adlades i Sverige 7.3.1654 under namnet Tunderfelt, men tog ej introduktion. - Hans bror Jurgen Tunder, f. 1638, även borgmästare i Narva, sedan borggreve och kommerspresident där, d. (ringning i Narva 23.9.) 1688, begr. där 5.3.1689, adlades jämte sin styvson och blivande svärson Gustaf Johan de Rodes 24.6.1678, likaså under namnet Tunderfelt och introducerades 1680 under nr. 933. En son till Jurgen Tunderfelt i hans 2:a gifte Georg Tunderfelt, f. 1688, d. 1748, blev riksfriherre von Tunderfelt.

Gustaf Johan de Rodes, adl. Tunderfelt, f. 1656, överste för Västmanlands regemente, död i slaget vid Hälsingborg 1710, var son till svenske residenten i Moskva Johan de Rodes (av skotsk ätt) och hans 2:a hustru (1:a hustrun N. N. begr. i Reval, Nicolai, 25.9.1651), gifta i Reval, Nicolai, 21.7.1653, Medea Koch[en] , begr. i Reval 18.7.1704, (Omgift i Reval, Nicolai, 19.3.1677 med Jurgen Tunderfelt, i hans 2:a gifte) och gift med Lucia Sofia Tunderfelt, dotter till hans styvfader ovannämnde Jurgen Tunderfelt i dennes 1:a gifte med Maria Poppelman.

Wilhelmine v. T.-R:s härstamning från den Rodeska grenen av ätten Tunderfelt är enligt Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1904, Mitau 1906, ss. 127-132, följande:

Gustaf Johan de Rhodes, f. 7.2.1650, överste, d. i slaget vid Hälsingborg 10.2.1710. - G. m. Luise (!) Sofie Tundermann (!) von Tunderfeldt.

Son:

Johann Christoph Rhodis von Tunderfeldt, f. -1695, generalmajor i braunschweig-wolffenbüttelsk tjänst, chef för ingenjör- och artillerikåren, d. 16.3.1764. - G. 1:o 1731 m. Emerentia Dorothea Lew von Hohendorff, f. i Rostock, skilda, d. 1764, dotter till svenska generallöjtnanten Georg Fredrik Lew von Hohendorff och Anna Henriette Barner.

Son:

Carl August Wilhelm Rhodis borggreve (sic!) von Tunderfeldt, f. i Braunschweig 20.3.1746, württembergsk kapten och arsenalinspektor, d. i Göppingen 16.9.1829. - G. 20.5.1776 m. Therese Wilhelmine Henriette friherrinna Schilling von Canstadt, f. 13.7.1745, d. i Stuttgart 14.3.1795, dotter till württembergske hovmarskalken Karl Friedrich friherre Schilling von Canstadt och Regina Luise von Bernerdin zum Pernthurm (hon var riktig kusin till hertig Karl Eugens av Wnrttemberg, d. 1793, gemål Franziska von Bernerdin zum Pernthurm, kreerad 1784 grevinna von Hohenheim, d. 1811).

Dotter:

Dorothee Friederike Franziska Wilhelmine Caroline Luise Henriette Rhodis "Burggräfin" von Tunderfeld, f. 18.1.1777, d. i Firenze 6.2.1822. - G. i Koswig, Anhalt, 28.(23.)8.1800 m. Wilhelm hertig av Württemberg.


Bagarmästaren i Ystad Christoffer Christian Karsten, f. i Viblitz i Mecklenburg c:a 1711, d. i Ystad 4.3.1773, (se Atle Wilskman Släktbok II, sp. 687-690) hade i sitt i Ystad 30.4.1742 ingångna gifte m. Helena Katarina Roth, f. c:a 1718, d. 1774, bl. a. sonen förste hovsångaren ("den svenska sångscenens yppersta prydnad") Christoffer Christian Karsten, f. i Ystad 9.9.1756, d. vid Drottningholm 7.8.1827, gift med Mariane Sophie Stebnowska, f. i Polen -.7.1753, d. vid Drottningholm 16.2.1848, första aktris och sångerska vid kgl. operan. Deras dotter Sophie Karsten, premiärdansös vid kgl. operan 1805-1806 gifte sig med Filippo Taglioni, f. i Milano 1777, d. vid Comosjön 11.2.1871, den berömde italienske balettmästaren, anställd som premiärdansör vid kgl. teatern i Stockholm 1803-1804 och balettmästare i Stockholm 1818, till. sist i Warschau. Av deras fem barn var dottern Marie Sophie Taglioni, f. i Stockholm 23.4.1804, d. i Marseille 23.4.1884, sin tids berömdaste dansös, vilken "vid sina uppträden väckte ett enastående bifall samt orsakade överallt en fullständig Taglionifeber" (en kort tid gift, 1832, m. Gilbert greve de Voisins), och son Paul Taglioni, f. i Wien 12.1.1808, d. i Berlin 7.1.1884, även han en framstående danskonstnär, senast balettdirektör i Berlin, men ännu mera oeroma genom sina balettskapelser. I sitt gifte med dansösen Amalie Galster, anställd vid hovteatern i Berlin, som vid konstresor delade sin mans triumfer, d. i Berlin 23.12.1881, hade Paul T. dottern Marie Taglioni, f. i Berlin 27.10.1833, d. i Neu Aigen vid Tulln, Nedre Österrike, 27.8.1891. Hon var även en uppburen dansös, som uppträdde 1847 i London, var en längre tid anställd vid kungl. baletten i Berlin, sedan vid San Carlo teatern i Neapel och skördade stor framgång framförallt i sin faders baletter, men lämnade skådebanan, då hon i Berlin 24.9.1866 ingick äktenskap m. k. o. k. kammarherren, geheimerådet och generalen av kavalleriet Joseph prins till Windisch-Graetz, f. i Prag 23.6.1831, d. i Wien 18.10.1866, som var son till Alfred, reg. greve (sedan 24.1.1802), I. furste (sedan 24.5.1804) till Windisch-Graetz,26 furstlig (gefürsteter) greve av Egloffs och Siggen, (vilka "Herrschaften" han förvärvat 3.4.1804 och vilka även 24.5.1804 upphöjdes till riksfurstendöme under namn av Windisch-Graetz), f. 1787, d. 1862, i hans gifte (förm. 1817).med sin kusin Marie Eleonore prinsessa till Schwarzenberg,27 f. 1796, d. 1848. Prins Joseph och Marie Taglioni hade endast ett barn, sonen Franz prins till Windisch-Graetz, juris doktor, f. 1867, förm. 1893 m. Margarete grevinna av Harrach, f. 1870, dotter till Johann greve (chef för huset sedan 26.2.1884) av Harrach,28 f. 2828, d. 1909, och hans 1:a gemål Marie prinsessa av Lobkowicz, f. 1837, d. 1870, förm. 1856, och finnas i detta äktenskap tre söner och tre döttrar. Huset Windisch-Graetz29 är, som bekant, befryndat med bl. a. husen Mecklenburg-Schwerin och Österrike.

Från den till svensk furste (ej introducerad) 25.5.1807 kreerade Malte Putbus, f. 1783, d. 1854, härstamma genom hans dotter Klothilde grevinna och Herrin zu Putbus, f. 1809, d. 1894, g. 1828 m. Friedrich greve von Wylich und Lottum, f. 1796, d. 1847, barnen till Richard greve av Pückler och Limpurg, f. 1872. Han är nämligen förm. sedan 1908 m. Wanda von Wurmb, f. 1889, dotter till Hans Wurmb von Zink, f. 1849, d. 1892, g. 1883 m. Margarete grevinna von Wylich and Lottum,30 f. 1864, dotter till Wilhelm 2. furste och herre zu Putbus, greve von Wylich und Lottum (son till grevinnan Klothilde), f. 1833, d. 1907, och (g. 1857) Wanda von Veltheim, f. 1837, d. 1867.

Noter

[1] Det enda fall i här behandlade ascentorier och descentorier, där efterkommande finnas i äktenskap med en furstlig dam.

[2] Faster till författarinnan Fredrika Bremer, f. 1801, d. 1865.

[3] Hennes yngsta syster Marie prinsessa av Croy, f, 1837, d. 1915, förmäldes 1859 med Karl 5. furst Lichnowsky, f. 1819, d. 1901 (bror till den i Frankfurt a. M. 18 sept. 1848 vid gatuoroligheter mördade framstående högerrepresentanten vid tyska nationalförsamlingen Felix 4. furst I,ichnowsky), vilkas son var Karl Max 6. furst Lichnowsky, f. 1860, d. 1928, tysk ambassadör vid S:t James vid krigsutbrottet 1914, som genom utgivande av sina försvarsskrifter "Meine Londoner Mission 1912-1914" och "Auf dem Wege zum Abgrund" låtit mycket tala om sig.

[4] Son till August 9. hertig av Croy, 2. furste av Dülmen, f. 1765, 1822, efterträdde 16. 12. 1803 sin fader 8. hertig Emanuel, som genom freden i Lunéville 9.2.1801 blivit suverän furste av Dülmen, men berövades suveräniteten genom fördraget i Paris och Regensburg 12.7.1806, varigenom rhenbundet stiftades. - I nuvarande tid ha tvenne prinsessor av Croy blivit ingifta i resp. husen Österrike och Bayern.

[5] Dotter till Konstantin 8. furste till Salm och 3. furste till Salm-Salm, vild- och rhengreve, hertig av Hoogstraeten, f, 1762, d. 1828, efterträdde sin farbror 7. o. 2. furste Ludvig Karl Otto 29.7.1778, suverän furste till Salm 22.10.1802 genom freden i Lunéville, medlem av rhenförbundet 12.7.1806, men berövad suveräniteten 28.2.1811, då Salm genom dekret av Napoleon I införlivades med Frankrike. Furst Konstantins mor var Luise prinsessa av Hessen-Rheinfels-Rothenburg, varigenom huset Salm blev nära befryndat med husen Sardinien, Bourbon-Condé, Savoyen-Carignan osv., senare med huset Österrike.

[6] Dessa härstamma från farfaderns Karl greve och ädel herre av Platen Hallermund, (chef för huset sedan 13.1.1873), f. 1810, d. 1887, 2:a gifte 1857 med Luise friherrinna von Hollen, f. 1823, d. 1895, medan greve Magnus' farmor var den 1:a gemålen, förm. 1836, Mathilde grevinna Pace, f. 1815, d. 1850.

[7] Dennes härstamning, som är oklar, torde även kunna ledas till här behandlade Viborgssläkter.

[8] Omgift 18.5.1931 m. generaldirektören och chefen för byggnadsstyrelsen, slottsarkitekten Ivar Justus Tengbom, f. 1878. Se X.

[9] Införd i estländska adelsmatrikeln 14.2.1812 under nr 283 och i den kurländska under nr. 272 samt 16.5.1814 i den livländska under nr. 317.

[10] Hans faster Marie Gabriele prinsessa till Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, f. 1791, d. 1863, (dotter till Karl Albrecht II. 3. furste till H.-W.-Sch., f. 1742, reg. sedan 1793, d, 1796, och hans 2:a gemål (1771) Judith friherrinna von Reviszky de Revisnye, f. 1753, d. 1836), gifte sig 1819 med postdirektören i Reval Carl von Brinkmann (yngste broder till Carl Gustaf von Brinkman, adl, och friherre von Brinkman, f. 1764, d, 1847, svensk envoyé i London, en av de aderton i svenska akademien, den kände författaren), d. 1859, vilkas yngsta dotter Gabriele Marie Beatrice von Brinkmann, f, 1826, d. 1899, gifte sig 1845 med tullrådet, sedermera trafikchefen Nikolai Ludvig greve, von Rehbinder, f. 1823, d. 1876. (Se bl. a. Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor VI, s. 209).

[11] Dotter till Peter hertig till Slesvig-Holstein-Beck, f. 1696, d. 1775, (införd i estländska adelsmatrikeln 15.2.1759 under nr. 215) och hans 2:a gemål (sedan 1742) Natalia Nikolajevna Golovin, f. 1724, d. 1767. Ur hertig Peters första gifte (1713) med Sophie prinsessa till Hessen-Philippsthal, f. 1695, d. 1728, härstamma bl. a. danska, norska och grekiska kungahusen.

[12] Hennes bror Franz friherre Mayr von Meinhof, f. 1888, är sedan 1918 g. m. Marie prinsessa till Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, av Rattbor och Corvey, f. 1895, dotter till österrikisk-ungerske ministerpresidenten och förste överstehovmästaren hos kejsaren-konungen Karl I (Károly IV) och Franziska grevinna av Schönborn-Buchheim samt syster till Franziska prinsessa till Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst förm. m. Maximilian Eugen Ludvig ärkehertig av Österrike, kejsar Karl I:s ende bror (se s. 60).

[13] En annan son till prosten Mathias Simolin var den kände ryske envoyén i Stockholm Johann Matthias Edler von Simolin, döpt i Reval 17.7.1720, d. i Wien 19.9.1799. som erhöll kurländskt indigenat 30.9.1786, och avled ogift.

[14] En annan medlem av ätten von Simolin: Friedrich Heinrich Robert Adam f. 1851, blev i Württemberg immatrikulerad som friherre under namn av von Simolin-Bathory.

[15] Farbror till Otto Viktor 4. furste av Schönburg, f. 1882, d. 1914 (se ss. 40, 58) och Sophie furstinna av Albanien, f. prinsessa av Schönburg-Waldenburg (se s. 40).

[16] Hans föräldrar voro Anton furst Radziwill, hertig av Nieswiez, f. 1833, d. 1904, och (förm. 1857) Marie av markishuset de Castellane, f. 1840, d. 1915, som var dotterdotter till Edmond 2. hertig de Talleyrand, 2. hertig di Dino, f. 1787, d. 1872, och hans 1:a gemål (förm. 1809) Dorothee prinsessa av Kurland, Semgallen och Sagan, f. 1793, d. 1862, känd från Gustaf Mauritz Armfelts historia. Furst Anton Radziwill var sonson till Anton furst Radziwill, hertig av Olyka och Nieswiez, f, 1775. d. 1833, och hans gemål (förm. 1796) Luise prinsessa av Preussen, f. 1770, d. 1836, vilkas dotter Elise prinsessa Radziwill, f. 1803, d. 1834, var kejsar Wilhelm I:s ungdomskärlek, som han av dynastiska skäl icke kunde äkta.

[17] Hans farmor borggrevinnan och grevinnan Mathilde zu Dohna-Schlobitten var född grevinna av Waldburg-Capustigall, dotter till greve Friedrich Ludwig, d. 1844, och Marie Antoinette prinsessa till Hohenzollern-Hechingen, d. 1831. Greve Friedrich Ludwigs halvsyster Pauline Caroline [Reichserbtruchsessin], grevinna av Waldburg-Capustigall, f. 1788, d. 1860, var gift (1816) m. överstelöjtnanten Christer Maximilian Gustaf friherre D'Albedyhll, f. 1783, d. 1844 (Elgenstierna II, s. 147). - För svensk härstamning jfr. bl. a. Elgenstierna, ätten Dohna.

[18] Syster till E leonore prinsessa till Solm-Hohensolms-Lich förm. m. Ernst Ludwig till 1918 regerande storhertig av Hessen och vid Rhen, bror till kejsarinnan Alexandra Feodorovna, storfurstinna av Finland (Alix).

[19] Hans farmor var f. hertiginna av Württemberg och mormor f. prinsessa och markgrevinna av Baden, genom denna småkusin till drottning Victoria av Sverige.

[20] En annan son var Karl-Ludwig greve von Luxburg, f. 1872, Tysklands chargé d'affaires i Buenos Aires 1917, som åstadkom den s. k. Luxburgaffären.

[21] Genom sin mor kusin till bl. a. storfurstinnan Maria Pavlovna av Ryssland, f. hertiginna till Mecklenburg, d. 1920, och Eleonore Bulgarernas drottning, f. prinsessa Reuss y.l., d. 1917.

[22] Hennes syster Sofia Magdalena friherrinna von Essen, f. 1767, d. 1837, g. 1791 m. Carl Filip friherre von Blixen-Finecke, f. 1749, d. 1829. Se I A.

[23] En del uppgifter om honom i "Kansallinen Elämäkerrasto" kunde kompletteras och rättas med ledning av Theodor Schöns uppsats "Aus Württemberg nach Rusland eingewanderte Edelleute" i Jahrbuch fur Genealogie, Heraldik und Sphragistik 19o5 och 1906, Mitau 1908, ss. 212-213.

[24] "Obtint lors de son mariage le titre de burggravine de Rhodis et comme telle, après son mariage, le titre de Princesse". (Jfr. bl. a Almanach de Gotha 1872, s. 89).

[25] Den andra dottern till Eugène de Beauharnais 1. hertig von Leuchtenberg var Eugenie prinsessa von Leuchtenberg, f. 1808, d. 1847, förmäld 1826 m. Friedrich furste till Hohenzollern-Hechringen, hertig av Sagan (13.4.1842 - 8.1.1845). f. 1801, d. 1869, i hans 1:a gifte. Han avträdde 1849 sitt land till Preussen och var son till Friedrich furste till Hohenzollern-Hechingen (reg. sedan 1810), f. 1776, d. 1838, och (förm. 1800) Pauline prinsessa av Kurland, Semgallen och Sagan, f. 1782,. d. 1845, äldsta syster till hertiginnan Dorothee de Talleyrand, hertiginna von Sagan (från 19.6.1847), se s. 68.

[26] Son till Joseph Niklas reg. greve till Windisch-Gräetz, f. 1744, d. 1802, och Franziska prinsessa och hertiginna av Arenberg.

[27] Dotter till Joseph Johann 6. furste till Schwarzenberg, "gefürstetet" lantgreve i Kleggau, greve till Sulz, hertig till Krumau, f. 1769, regerande furste 1789-1806, d. 1833, och Pauline prinsessa och hertiginna av Arenberg. - Den nuvarande arvprinsen till Schwarzenberg är förmäld med en syster till storhertiginnan Charlotte av Lugemburg och förty svåger även till kronprins Rupprecht av Bayern (se ss. 41, 42, 84). - Huruvida gemålen till konung Karl X Gustavs naturlige son med Märta Allertz Gustaf greve (9.3.1674). Carlsson, f. i Stockholm 1647, d. på slottet Ter-Hoorne 11.1.1708, enligt Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor I, s. 754, Sofia Amalia friherrinna von Schwartzenberg, gifta 1685, tillhörde, vilket är sannolikt, detta från 14.7.1670 i primogenitur furstliga (värdigheten utsträckt till alla medlemmar 5.12.1746) hus, är för förf. okänt. Det är dock att märka, att ätten Schwarzenberg blev grevlig redan 5.6.1599 (friherrlig hel. Larsdagen - 10.8.1429).

[28] Burghard Otto Alfred greve Vitzthum von Eckstädt, f. i Chemnitz 4.12.1900, disponent för Tervakoski pappersbruk, gifte sig i Tammerfors 18.7.1925 med Helle Maria Sirén, f. i Tavastehus 29.11.1900. Hans föräldrar äro Christoph Johann Friedrich greve Vitzthum von Eckstädt, stats-, inrikes- och utrikesminister i konungariket Sachsen, kammarherre, f. i Dresden 14.10.1863, och (gifta på Tiefhartmannsdorf 13.10.1891) Viktoria Auguste Therese Anna Elisabeth grevinna av Harrach (av den yngre grenen av huset), f. i Berlin 24.6.1870, dotter till kgl, preussiske verkliga geheimerådet, professorn och majoren Ferdinand greve av Harrach, f. 1832, d. 1915, och (förm. 1868) Helene grevinna von Pourtalès, f. 1849 (kusin till Friedrich greve von Pourtalès, f. 1853, d. 1928, Tysklands ambassadör i Petersburg vid världskrigets utbrott 1914, som utgivit 1919 "Am Scheidewege zwischen Krieg und Frieden", av vilket arbete 1927 utkom ny kompletterad upplaga "Meine letzten Verhandlungen in St. Petersburg Ende Juli 1914"; en annan kusin till henne, på mödernet, var tyske rikskanslern Theobald von Bethmann-Hollweg, f. 1856, d. 1921). Greve Ferdinands av Harrach faster åter var Auguste grevinna av Harrach, sedan 8.11.1824 furstinna von Liegnitz, grevinna von Hohenzollern, f. 1800, d. 1873, förm. 9.11.1824 m. Friedrich Wilhelm III konung av Preussen, i hans 2:a, morganatiska, äktenskap, f. 1770, d. 1840, 1:o förm. 1793 m. den ädla Luise hertiginna till Mecklenburg [-Strelitz], f. 1776, d. 1810, syster till Albrechts prins till Solms-Braunfels farmor Friederike hertiginna till Mecklenburg, se s. 42. Konung Friedrich Wilhelm III:s gifte med Auguste av Harrach är det enda fall, varvid en fullt erkänd medlem av ett mediatiserat hus i ett regerande hus ej ansetts jämbördig.

[29] Jfr Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor IV, s. 123 (ätten Khevenhüller), IV, s. 571 (ätten Leijonhufvud), VI, s. 80 (ätten Putbus).

[30] Hennes syster grevinnan Wanda, f. 1867, d. 1930, var sedan 1886 g. m. Ernst 5. furste till Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, f. 1854, d. 1931, (farbror till furstinnan Madeline till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, f. prinsessa till Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, s. 39). - Barnlösa.


Genos 5(1934), s. 37-87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter ]

Systematisk förteckning | 1934 års register | Årgångsregister


Genos articles published by and copyright The Genealogical Society of Finland
The original article can be found here

Personal tools
blog comments powered by Disqus