SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Julkaisujaoston toimintaohjelma

From SFHS

Jump to: navigation, search

Suomen Sukututkimusseura

1 §

Jaoston luonne

Julkaisujaosto on Suomen Sukututkimusseura r.y:n sääntöjen 4 §:ssä tarkoitettu seuran rekisteröimätön pysyvä jaosto. Jaosto ei siis ole itsenäinen oikeushenkilö.

Jaoston toiminnasta määrätään lähemmin tässä toimintaohjelmassa.

Jaosto päättää niistä asioista jotka kuuluvat sille seuran sääntöjen, tämän toimintaohjelman tai seuran hallituksen tekemien päätösten perusteella.

2 §

Tarkoitus ja toimintamuodot

Jaoston tarkoituksena on:

  • edistää sukutieteellistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta Suomessa sekä levittää sen menetelmien ja tulosten tuntemusta.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi jaosto:

  • julkaisee kirjoja, aikakauskirjoja, lehtiä ja muita julkaisuja.
  • edistää käynnissä olevaa sukutieteellistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta ja tekee aloitteita uusien tutkimusten tekemiseksi.

Jaosto tekee aloitteita seuran toiminnan kehittämiseksi.

3 §

Jaoston puheenjohtaja ja jäsenet

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Seuran hallitus valitsee vuosittain tammikuussa jaoston puheenjohtajan sekä jäsenet. Valittujen henkilöiden toimikausi päättyy kun seuran hallitus on seuraavan vuoden tammikuussa valinnut uuden jaoston, kuitenkin viimeistään kyseisen tammikuun lopussa.

Jos jaoston puheenjohtajan tai jäsenen paikka jää kesken toimikauden avoimeksi, seuran hallitus valitsee uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tarvittaessa hallitus voi valita jaostoon uusia jäseniä kesken toimikauden.

4 §

Varapuheenjohtaja ja toimihenkilöt

Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä tarvittaessa sihteerin ja talousvastaavan. Sihteeriksi voidaan kutsua myös jaoston ulkopuolinen henkilö.

Puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja johtaa jaoston toimintaa sekä toimii puheenjohtajana jaoston kokouksissa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneenä johtaa puhetta jaoston kokouksen valitsema jäsen.

5 §

Jaoston kokoon kutsuminen ja päätösvaltaisuus

Jaosto kokoontuu puheenjohtaja taikka hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan tai jonkun muun jaoston jäsenen kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Seuran toimihenkilöillä ja seuran hallituksen jäsenillä on jaoston kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

6 §

Pöytäkirja

Jaosto pitää tekemistään päätöksistä pöytäkirjaa.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi toinen jäsen tai jaoston mahdollinen ulkopuolinen sihteeri.

Päätöksistä ilmoitetaan pöytäkirjajäljennöksellä seuran hallitukselle.

7 §

Jaostoa avustavat elimet

Jaosto voi asettaa asioiden valmistelua varten keskuudestaan tai ulkopuolelta toimikuntia.

8 §

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä toimintakertomus

Jaosto laatii ja toimittaa seuran hallitukselle vuosittain:

  • viimeistään kolme viikkoa ennen seuran syyskokousta jaoston toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvioehdotuksen seuraavalle kalenterivuodelle.
  • tammikuun loppuun mennessä toimintakertomuksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta.

Seuran hallitus vahvistaa vuosittain joulukuun loppuun mennessä jaostolle toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus voi, kuultuaan jaostoa, kalenterivuoden aikana tarvittaessa muuttaa tulo- ja menoarviota.

9 §

Talousasiat

Jaosto hoitaa raha- ja muita talousasioitaan jaostolle vahvistetun vuosittaisen tulo- ja menoarvion rajoissa ja siinä järjestyksessä kuin seuran taloussäännössä lähemmin määrätään.

10 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimi kirjoitetaan siten kuin seuran sääntöjen 15 §:ssä määrätään.

11 §

Toimintaohjelman muuttaminen

Seuran hallitus voi päätöksellään muuttaa tätä toimintaohjelmaa.

12 §

Voimaantulo

Tämä toimintaohjelma tulee voimaan 25.3.1999.

Julkaisujaosto

Personal tools
blog comments powered by Disqus